รัตนเมธี ประทุมนอก

ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์  เป็นพื้นที่ในโครงการ     ยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบล แบบบูรณาการ   รับผิดชอบโดยคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

วันที่ 30 ตุลาคม 2564 ข้าพเจ้า นายรัตนเมธี ประทุมนอก ประเภท ประชาชน  ผู้จ้างงาน   พร้อมอาจารย์ผู้ดูแลโครงการได้ จัดกิจกรรม จิตอาสา ทำความดีให้แก่สังคมชุมชนตำบลเสม็ด ณ. วัดป่าเรไร ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

กิจกรรมการพัฒนาในตำบล
เพื่อให้เกิดกิจกรรมเพี่อยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ และเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจ
และสังคมในพื้นที่ที่มีความครอบคลุมในประเด็นการพัฒนาของตำบล โดยมีการพัฒนาใน 4 ประเด็นหลัก คือ
1.การพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่การยกระดับสินค้าOTOP/อาชีพอื่น ๆ
2. การสร้างและพัฒนา Creative Economy (การยกระดับการท่องเที่ยว)
3. การนำองค์ความรู้ไปช่วยบริการชุมชน (Health Care สุขภาพ/ ส่งเสริมเทคโนโลยีที่เหมาะสม)
4. การส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อม Circular Economy (การเพิ่มรายได้หมุนเวียนให้แก่ชุมชน)

ดำเนินการพัฒนาใน 16 ประเด็นตามแนวคิดของ ศ.นพ.ประเวศ วะสี ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์การ
ทำงานของชุมชนระดับตำบล ที่เน้นการแก้ปัญหาด้วยการกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจน สามารถดำเนินการได้จริง
ด้วยตนเองและโดยการสนับสนุนของหน่วยงานและองค์กรจากภายนอก โดยเป้าหมาย 16 ประการ ได้แก่
1) องค์กรชุมชนและตำบลที่มีสมรรถนะในการจัดการสูง
2) ได้รับการจัดสรรทรัพยากรอย่างเป็นระบบ
3) ตำบลมีสมรรถนะในการวิเคราะห์วิสาหกจชุมชนและมีสถาบันการเงินของชุมชน
4) สร้างสัมมาชีพเต็มพื้นที่
5) เกษตรพอเพียงอาหารปลอดภัย
6) มีสระน้ำ(บ่อน้ำ/บ่อปลา)ประจำครอบครัว
7) จัดการวิสาหกิจชุมชน
8) ฝึกอบรมทักษะอาชีพ
9) จัดการโครงสร้างพื้นฐาน กายภาพ สิ่งแวดล้อม พลังงาน
10) ตำบลปลอดภัย
11) พัฒนาคุณภาพกลุ่มเปราะบาง
12) องค์ระบบสุขภาพตำบลดูแลประชาชนทุกคน
13) ศูนย์เรียนรู้ตำบล
14) ระบบยุติธรรมชุมชน
15) ระบบสื่อสารชุมชน
16) ตำบลทำความดี

ทั้งนี้ข้าพเจ้า ผู้จ้างงานพร้อมอาจารย์ผู้ดูแลโครงการ ได้จัดทำถุงยั้งชีพ ให้คนในชุมชนตำบลเสม็ด ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโรคระบาด Covid-19 เป็นจำนวน 40 ชุด

ตามประสงค์ของโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ

ในนการนี้ ข้าพเจ้าจะนำข้อมูลดังกล่าวส่งต่อส่วนกลาง   เพื่อทำการวิเคราะห์ข้อมูลในเชิงสถิติ และเขียนบทความในเชิงวิชาการ

ผู้เขียนบทความ นายรัตนเมธี  ประทุมนอก

ประเภท ประชาชน

SC-07 คณะวิทยาศาสตร์

ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

อื่นๆ

เมนู