ข้าพเจ้า นายสิทธิชัย ปักษา ประเภท กพร. หลักสูตรคณะวิทยาศาสตร์ ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย 1 ตำบล 1 มหาลัย มหาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้วให้ประเทศ

  เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน .. 2564 ข้าพเจ้าพร้อมทีมทำงานและคณะอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ ได้ลงพื้นที่ให้ความรู้กับชุมชน  ศาลาประชาคม หมู่ 4 บ้านหัววัว ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

ซึ่งในการลงพื้นที่ปฏิบัติงานครั้งนี้ทางทีมทำงานและคณาจารย์ได้อบรมให้ความรู้แก่ประชาชนในชุมชนบ้านหัววัว ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ดังนี้

  1. สาธิตวิธีทำหน้ากากอนามัย
  2. การทำเจลแอลกอฮอล์
  3. สเปรย์แอลกอฮอล์
  4. สบูล้างมือและขั้นตอนการล้างมืออย่างถูกวิธี 
  5. ทำการติดตังอ่างล้างมือให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก วัด ศาลาประชาคมและที่ว่าการกำนันในพื้นที่ตำบลเสม็ด

ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ทางทีมทำงานและคณาจารย์มีจุดประสงค์ให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลเสม็ด อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ รู้จักการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 และส่งเสริมให้อสม. ผู้นำหมู่บ้าน ในพื้นที่รณรงค์การป้องกันโรค COVID-19 ให้กับครอบครัวและประชนชนในพื้นที่

ผลการปฏิบัติงานในการลงประชาคมครั้งนี้ ประชาชนในพื้นที่ อสม. และผู้นำชุมชนให้การตอบรับที่ดีและได้ทำเจลแอลกอฮอล์ สเปร์แอลกอฮอล์ สบูล้างมือ หน้ากากอนามัย สำเร็จตามเป้าหมายที่คณาจารย์ได้กำหนดไว้และนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้

นายสิทธิชัย ปักษา

ประเภท กพร.

 

อื่นๆ

เมนู