รายงานผลการปฎิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) ประจำเดือนตุลาคม 2564 นายอาทิตย์ ศาลางาม ผู้ถูกจ้างงาน ประเภทนักศึกษา ในเดือนนี้ได้มีการประชุมหารือกันในการจัดกิจกรรมการทำแบบสอบถามการสำรวจเพิ่มเติมอย่างเร่งดวน

1.ตำบลเป้าหมาย

2.แบบสอบถามเกี่ยวกับลูกจ้างโครงการ

3.แบบสอบถามครอบครัวลูกจ้างโครงงาน

4.แบบสอบถามเกี่ยวกับชุมชนภายใน

5.แบบสอบถามกี่ยวกับตำบลภายนอก

6.แบบสอบถามเกี่ยวกับอาจารย์ผู้ดูแลโครงการ

7.แบบสอบถามเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่โครงการ USI

8.แบบสอบถามผู้แทนตำบล

9.แบบสอบถามหน่อยงานภาครัฐ

ได้มีการเก็บข้อมูลทั้งหมดนี้ครบถ่วน

และได้มีการจัดกิจกรรมโครงการเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายโดยใช้กิจกรรมแบบองค์รวม และได้รับความร่วมมือจากผู้นำชุมชนสมาชิกในชุมชนเป็นอย่างดี ได้มีการสอนทักษะการออกกำลังกายประเภทโยคะเบื่องต้น การรใช้อุปกรณ์ประกอบการเล่นโยคะ มีการตรวจสมรรถภาพ การทดสอบสมรรถภาพของผู้เข้ารวมโครงการ ซึ่งการจัดกิจกรรมในช่วงเช้าจะเป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับการออกกำลังกายการคำนวณหาค่าอัตตราการเต้นของหัวใจการให้ความรู้กี่ยวกับการเล่นโยคะ ส่วนช่วงบ่ายมีการจัดกิจกรรมภาคปฎิบัติ มีการนำการออกกำลังกายโยคะ การใช้ลูกบอลในการช่วยออกกำลังกาย การใช้ยางยืดในการออกกำลังกาย การใช้ไม่พลองในการออกกำลังกาย ทั้งนี้ได้รับผลตอบรับจากผู้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการครั้งนี้เป็นอย่างดี

นายอาทิตย์ ศาลางาม ผู้ถูกจ้างงาน ประเภทนักศึกษา

 

อื่นๆ

เมนู