การยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)
การลงพื้นที่เก็บข้อมูลแบบสอบถาม ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

ข้าพเจ้านายวิทยา เอียนรัมย์ ประเภทประชาชน หลักสูตร SC-07 ได้ลงพื้นที่ปฎิบัติงานพร้อมทีมงานนักศึกษา นักศึกษาจบใหม่ ประชาชน และอาจารย์ประจำโครงการ

จากที่ได้เก็บข้อมูลครัวเรือน ได้ทำการประชาคมวิเคราะห์ข้อมูลร่วมกับผู้นำชุมชนเมื่อวันที่30 มีนาคม 2564 ได้รู้ถึงอาชีพของประชากร ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกร ทำไร่ ทำนา เลี้ยงสัตว์  และค้าขาย  ซึ่งอาชีพที่น่าสนใจของชุมชนนี้ที่โดดเด่นคือการแปรรูปปลา  ในรูปแบบของปลาส้ม โดยพ่อค้าแม่ค้าจะไปรับปลาจากบางคล้า  ตลาดไท แล้วนำปลาชนิดต่างๆ เช่น ปลานิล ปลาตะเพียน ปลาสวาย มาแปรรูปซึ่งเครื่องปรุงหลักประกอบด้วย ปลา เกลือ กระเทียม ผงปรุงรส ข้าวสุก ผสมกัน หมักจนมีรสเปรี้ยว มีทั้งแบบที่ใช้ปลาทั้งตัว และแบบที่ใช้เฉพาะเนื้อปลา ซึ่งแบบที่ใช้เนื้อปลาอย่างเดียวอาจเรียกปลาส้มก้อน ทำให้หมู่บ้านนี้มีชื่อเสียงโดดเด่นในเรื่องการทำปลาส้ม สามารถทำเป็นของดีของตำบล (OTOP หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์) ซึ่งในอนาคตสามารถต่อยอดให้ชุมชนสามารถสร้างรายได้ที่มีมูลค่าเพิ่มขึ้น อาจมีการส่งออกทั้งภายในประเทศและต่างประเทศได้

 

จากการทำประชาคมผลสรุปพบว่า  ผู้นำชุมชนและประชากรในหมู่บ้าน ต้องการให้ส่งเสริมด้านอาชีพและสุขภาพ  ด้านอาชีพคือการทำปลาส้มเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับชุมชน  และด้านสุขภาพคือการหากิจกรรมที่ส่งเสริมทางด้านร่างกายให้กับกลุ่มผู้สูงอายุ  และนำผลสรุปที่ได้ไปดำเนินการตามโครงการที่กำหนดต่อไป

อื่นๆ

เมนู