ข้าพเจ้า นางสาวเจษฎากร ใยทา                      ประเภทบัณฑิตจบใหม่                                           พื้นที่ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ผู้ปฏิบัติงานตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)

วันอาทิตย์ที่ 10 ตุลาคม 2564
ข้าพเจ้าและผู้ปฏิบัติงานที่ได้รับผิดชอบในการลงพื้นที่เก็บข้อมูลสอบถามเกี่ยวกับโครงการการติดตามประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมของโครงการ U2T

โดยกลุ่มเป้าหมายก็จะเป็น
– ประธานรัฐวิสาหกิจ
– ผู้นำชุมชน
– เกษตร

ในส่วนของเกษตรกร จะมีการรวมกลุ่ม นาแปลงใหญ่ซึ่งมีสมาชิก ประมาณ 40 คน
เป็นการส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ เป็นการดําเนินงานซึ่งเน้นการรวมกลุ่มของเกษตรกรรายย่อย ที่อยู่บริเวณพื้นที่ใกล้เคียงกันที่พร้อมจะพัฒนาการผลิตและการตลาดร่วมกัน โดยวางระบบ การผลิตและการบริหารจัดการในแนวทางเดียวกัน เพื่อประหยัดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต โดยเน้น การผลิตให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด ตามนโยบายการตลาดนําการผลิต นําไปสู่การจัดการสินค้าเกษตร สู่สมดุลระหว่างอุปสงค์และอุปทาน สร้างเสถียรภาพของราคาสินค้าเกษตรได้อย่างมั่นคงในอนาคต ตามแผนปฏิรูป การเกษตร โดยเกษตรกรยังคงเป็นเจ้าของพื้นที่และร่วมกันดําเนินการบริหารจัดการการผลิต

จากการลงพื้นที่ประจำเดือนตุลาคมในครั้งนี้พบว่าปัญหาและอุปสรรคในการลงพื้นที่คือสภาพอากาศที่ไม่เอื้ออำนวยต่อการลงพื้นที่ เนื่องจากมีฝนตกในช่วงของการลงพื้นที่เก็บข้อมูลแบบสอบถาม

ทั้งนี้ข้าพเจ้าและผู้ปฏิบัติงานทุกคนก็ได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลอย่างครบถ้วน ซึ่งข้าพเจ้าต้องขอขอบคุณผู้ให้ข้อมูลแบบสอบถามทุกท่านที่ให้การต้อนรับอย่างดีและเป็นกันเองเป็นอย่างมากทำให้ข้อมูลแบบสอบถามเป็นไปอย่างเรียบร้อยและสมบูรณ์

ผู้เขียนบทความ เจษฎากร ใยทา

หลักสูตร SC-07 ต.เสม็ด อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์

อื่นๆ

เมนู