โครงการยกระดับเศรษฐกิจ และสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ

 (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)

ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

ข้าพเจ้า นางสาวบุณฑริก โพธิบัติ ผู้ปฏิบัติงาน ประเภท นักศึกษา หลักสูตร SC-07 ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานพร้อมทีมงาน นักศึกษานักศึกษาจบใหม่ ประชาชน และอาจารย์ประจำโครงการ ณ ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

โดยมีการจัดการอบรมความรู้  เรื่องการขอรับใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) โดยมีท่านวิทยากร คุณภัทรานิษฐ์ กุลพิเชษฐ์วณิช เจ้าของแบรนด์เธอแองมาให้ความรู้และวิธีการขอมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) เพือจะได้นำความรู้ที่ได้รับมาปรับใช้ในการทำผลิตภัณฑ์ปลาส้มเพื่อให้ได้มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน ที่เป็นสินค้า OTOP ของตำบลเสม็ด

ซึ่งมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน คือ ข้อกําหนดด้านคุณภาพที่เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ชุมชนให้เป็ นที่เชื่อถือ เป็ นที่
ยอมรับ และสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคในการเลือกซื ้อผลิตภัณฑ์ โดยมุ่งเน้นให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อ
ยกระดับคุณภาพของผลิตภัณฑ์ชุมชนให้เป็ นไปตามมาตรฐานที่กําหนด และสอดคล้องกับนโยบาย OTOP

ประโยชน์ที่ได้รับจากมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน
1. ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ชุมชน มีความเข้าใจ และมีความรู้ในการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ
2. สินค้าที่มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น
3. สินค้าเป็นนที่น่าเชื่อถือ และเป็นที่ต้องการของตลาด
4. สามารถนําผลิตภัณฑ์เข้าคัดสรร OTOP Product Champion (ระดับดาว)
5. ได้รับการสนับสนุนเพื่อการพัฒนาที่เหมาะสมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

นางสาวบุณฑริก โพธิบัติ

ผู้ปฏิบัติงานประเภทนักศึกษา

SC-07 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์

ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

ลิงก์วิดีโอประจำตำบล

อื่นๆ

เมนู