โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)

ลงพื้นที่เก็บข้อมูลแบบสอบถาม หมู่ 1 หมู่ 8 หมู่ 19 ตำบลเสม็ด  อำเภอเมือง จังหวัดบรีรัมย์

ข้าพเจ้า นายรัตนเมธี  ประทุมนอก  ประเภท ประชาชน หลักสูตร SC-07 ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานพร้อมทีมงานนักศึกษา นักศึกษาจบใหม่ ประชาชน และอาจารย์ประจำโครงการ   หมู่ 1 หมู่ 8 หมู่ 19 ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 ทางทีมงาน อาจารย์ ได้ประสานกับผู้นำชุมชน  เพื่อให้นักศึกษา นักศึกษาจบใหม่ ประชาชน ที่จะลงพื้นที่นั้นๆ ได้แน่ะนำตัว ก่อนที่จะลงพื้นที่เก็บข้อมูล ให้เป็นไปตามเป้าประสงค์ และทิศทางเดียวกัน ของโครงการ ยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ตั้งแต่วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 – 18 กุมภาพันธ์ 2564

11-17 กุมภาพันธ์ 2564 ลงพื้นที่เก็บข้อมูล แบบฟอร์ม (01) , (02),(06)

โดยนำข้อมูลที่ได้  มาวิเคราะห์ในส่วนที่พบเจอ ปัญหา และแนวทางแก้ไขปัญหา ช่วยในการพัฒนายกระดับเศรษฐกิจตาม 16 เป้าประสงค์ ที่ได้ประชุมไว้ พร้อมกับความต้องการของประชาชนในครัวเรือนนั้นๆ ให้ข้อมูลในเชิงลึก และเป็นจริงมากที่สุด

ข้าพเจ้าได้ประสานงานกับผู้นำชุมชน ผู้ใหญ่บ้าน ในแต่ละหมู่บ้าน จึงทำให้ข้าพเจ้าปฏิบัติงานหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ได้อย่างง่ายและรวดเร็ว รวมถึง ประชาชนในหมู่บ้านนั้น ให้ความร่วมมือ เป็นอย่างดี

ผู้นำชุมชน ผู้ใหญ่บ้าน ได้พาเดินสำรวจ แต่ละหลังคาเรือน ในการประกอบอาชีพ เช่น การเลี้ยงสัตว์ วัว ควาย การค้าขาย วิธีการทำปลาทู  การค้าขายวิธีการทำปลาส้ม  โดยทีมงาน จะคอยเก็บข้อมูล ไปด้วยอย่างละเอียด

ข้าพเจ้าได้สอบถาม  ข้อมูลรายละเอียดตามแบบสอบถาม ที่ทางส่วนกลางให้มา

แก่ข้าพเจ้านั้น ในการนี้ ข้าพเจ้าจะนำข้อมูลดังกล่าวส่งต่อส่วนกลาง  เพื่อทำการวิเคราะห์ข้อมูลในเชิงสถิติ และเขียนบทความในเชิงวิชาการ

อื่นๆ

เมนู