โครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศหรือโครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย (U2T) ของมหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ จากไอเดีย ศ.ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ได้เสนอโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจชุมชนหลังการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19

ข้าพเจ้า นายสิทธิชัย ปักษา ตำแหน่ง กพร. ดำเนินงานประจำตำบลเสม็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบ

ข้าพเจ้าและคณะการทำงานตำบลเสม็ด  ได้ดำเนินโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ  (มหาวิทยาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้วให้ประเทศ)  จนถึงขั้นตอนการผลิตครั้งนี้ในเดือนกันยายน  2564  จึงได้ทำการอบรมแนวคิดและวิธีการขอมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน(มผช.)  ให้ได้รับการรับรองและแสดงเครื่องหมาย  เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ของชุมชนได้รับเครื่องหมายการันตีคุณภาพและสามารถยกระดับผลิตภัณฑ์ของชุมชนต่อไปได้

       การปฏิบัติงานประจำเดือนกันยายน ข้าพเจ้า คณาจารย์และคณะการทำงานตำบลเสม็ด ได้ลงพื้นที่ให้ความรู้แก่ชุมชนตำบลเสม็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์  เรื่อง การขอรับใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) โดยได้จัดอบรมให้แก่ตัวเเทนผู้ทำผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP ประจำตำบลเสม็ด โดยมีท่านวิทยากรคุณภัทรานิษฐ์ กุลพิเชษฐ์วณิช เจ้าของ “แบรนด์เธอแอง” มาให้ความรู้และวิธีการขอมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) เพื่อนำไปพัฒนาผลิตภัณฑ์ของตำบลเสม็ด และนำมาปรับใช้ผลิตภัณฑ์ปลาส้มสินค้าประจำตำบลเสม็ด  และได้รับแนวคิดดีๆจากท่านวิทยากรคุณภัทรานิษฐ์ กุลพิเชษฐ์วณิช เพื่อนำมาพัฒนาผลิตภัณฑ์ในชุมชนตำบลเสม็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

ความหมายของมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชม
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน คือ ข้อกําหนดด้านคุณภาพที่เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ชุมชนให้เป็ นที่เชื่อถือ เป็นที่ยอมรับ และสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคในการเลือกซื ้อผลิตภัณฑ์ โดยมุ่งเน้นให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อยกระดับคุณภาพของผลิตภัณฑ์ชุมชนให้เป็ นไปตามมาตรฐานที่กําหนด และสอดคล้องกับนโยบาย OTOPโดยในแต่ละผลิตภัณฑ์ก็จะมีข้อกําหนดที่แตกต่างกันออกไป

ประโยชน์ที่ได้รับจาก มผช.
1. ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ชุมชน มีความเข้าใจ และมีความรู้ในการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ
2. สินค้าที่มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น
3. สินค้าเป็นนที่น่าเชื่อถือ และเป็นที่ต้องการของตลาด
4. สามารถนําผลิตภัณฑ์เข้าคัดสรร OTOP Product Champion (ระดับดาว)
5. ได้รับการสนับสนุนเพื่อการพัฒนาที่เหมาะสมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สรุปผลการดำเนินงาน ประจำเดือนกันยายน ข้าพเจ้า คณาจารย์และทีมทำงานได้ดำเนินกิจกรรมราบรื่นไปได้ด้วยดี และได้รับความรวมมือจากกลุ่มแม่บ้านที่ทำผลิตภัณฑ์ปลาส้มในแต่ละชุมชนมารวมกิจกรรมในครั้งนี้ การอบรมให้ความรู้ในครั้งนี้ได้รับผลการจัดอบรมได้ดีชาวบ้านให้ความสนใจให้ผลตอบรับเป็นอย่างดี

 

นายสิทธิชัย ปักษา

ตำแหน่ง กพร. ดำเนินงานประจำตำบลเสม็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

อื่นๆ

เมนู