โครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศหรือโครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย (U2T) ของมหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ จากไอเดีย ศ.ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ได้เสนอโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจชุมชนหลังการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19

       ข้าพเจ้า นาย สิทธิชัย ปักษา ตำแหน่ง กพร. ดำเนินงานประจำตำบลเสม็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ประเภท บัณฑิตจบใหม่ ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ๑ มหาวิทยาลัย ๑ ตำบล (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)

อีก ๑ ปัญหาของประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ คือเรื่องสุขภาพของผู้สูงอายุ เนื่องจากผู้สูงอายุมีจำนวนมากขึ้นและปัญหาที่พบบ่อยในผู้สูงอายุคืออาการปวดหัวเข่า ปวดหลัง ปวดเอว ส่วนมากจะไม่ชอบการออกกำลังกาย เพราะกลัวได้รับบาดเจ็บ ดังนั้น ทางคณาจารย์ ผู้ปฏิบัติงานร่วมกับสาขาวิชาพลศึกษา สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ร่วมมือกันจัดกิจกรรมภายใต้โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างเสริมสุขภาพโดยใช้กิจกรรมทางกายแบบองค์รวมเพื่อหนุนเสริมคุณภาพชีวิตคนในตำบลและกิจกรรมการส่งเสริมการนวดแผนไทย เพื่อเข้าสู่การเป็นผู้ประกอบการมืออาชีพ จึงมีท่าออกกำลังกายโดยเฉพาะในผู้สูงอายุเพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นและความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ

เมื่อวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๔ คณาจารย์และ ผู้ปฏิบัติงานร่วมกับสาขาวิชาพลศึกษา สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ได้มีการประชุมเพื่อวางแผนการจัดกิจกรรมภายใต้โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างเสริมสุขภาพโดยใช้กิจกรรมทางกายแบบองค์รวมเพื่อหนุนเสริมคุณภาพชีวิตคนในตำบลและกิจกรรมการส่งเสริมการนวดแผนไทย เพื่อเข้าสู่การเป็นผู้ประกอบการมืออาชีพ โดยประชุมผ่านระบบออนไลน์

      เมื่อวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๔ ทางคณาจารย์และ ผู้ปฏิบัติงานได้ลงพื้นที่จัดกิจกรรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างเสริมสุขภาพโดยใช้กิจกรรมทางกายแบบองค์รวมเพื่อหนุนเสริมคุณภาพชีวิตคนในตำบลและกิจกรรมการส่งเสริมการนวดแผนไทย เพื่อเข้าสู่การเป็นผู้ประกอบการมืออาชีพ ณ หอประชุมโรงเรียนภัทรบพิตร ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบับัติการการ โดยวิทยากรจากสาขาวิชาพลศึกษาและสาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้มาอบรมให้ความรู้ ตรวจสุภาพมวลกายและนำออกกำลังกายโดยท่าออกกำลังกายเฉพาะในผู้สูงอายุ เพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นและความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ

       การให้ความรู้ในเรื่องสุขภาพและการออกกำลังกาย การทดสอบสมรรถภาพทางกาย การยืดเหยียดร่างกายก่อนหลังการออกกำลังกาย การออกกำลังกายแบบคาร์ดิโอ โยคะ การออกกำลังกายโดยใช้ กระบอง การออกกำลังกายโดยใช้ยางยืดและการออกกำลังกายโดยใช้ลูกบอล

          สรุปผลการปฏิบัติงานประจำเดือนตุลาคม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างเสริมสุขภาพโดยใช้กิจกรรมทางกายแบบองค์รวมเพื่อหนุนเสริมคุณภาพชีวิตคนในตำบลและกิจกรรมการส่งเสริมการนวดแผนไทย เพื่อเข้าสู่การเป็นผู้ประกอบการมืออาชีพในพื้นที่ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจาก สาขาวิชาพลศึกษา สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ผู้นำชุมชุนกลุ่ม อสม.ประจำพื้นที่ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ภายหลังจากการจัดกิจกรรม ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถนำไปพัฒนาสู่ชุมชนในลำดับต่อไป

ผู้เขียนบทความ : นายสิทธิชัย ปักษา

ประเภทบัณฑิตจบใหม่ หลักสูตร Sc07 ต.เสม็ด อ.เมือง จ.บุรีรัมย์

 

อื่นๆ

เมนู