โครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศหรือโครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย (U2T) ของมหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ จากไอเดีย ศ.ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ได้เสนอโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจชุมชนหลังการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19

ข้าพเจ้า นาย สิทธิชัย ปักษา ตำแหน่ง กพร. ดำเนินงานประจำตำบลเสม็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ๑ มหาวิทยาลัย ๑ ตำบล (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)

เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ.2564 ข้าพเจ้าและผู้ปฏิบัติงานประจำตำบลเสม็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ได้เข้าร่วมโครงการสืบสานตำนานกวนข้าวทิพย์และตักบาตรเทโวโรหณะ ประจำปี2564 ซึ่งเป็นประเพณีที่จัดขึ้นทุกปี ณ วัดพระพุทธบาทเขากระโดง ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ข้าพเจ้าและผู้ปฏิบัติงานประจำตำบลเสม็ดได้ร่วมกับชุมชนตำบลเสม็ดในการกวนข้าวทิพย์ และได้ทราบว่าการกวนข้าวทิพย์มีวัตถุดิบอะไรบ้างและกวนอย่างไร

เมือวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ.2564 ที่ผ่านมา ข้าพเจ้า คณาจารย์ประจำโครงการและผู้ปฏิบัติงานประจำตำบลเสม็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ได้ลงพื้นที่จัดกิจกรรมจิตอาสา U2T ทำดีเพื่อพ่อ  พัฒนาวัดป่าเรไร่และวนอุทยานเขากระโดงร่วมกับประชาชนในพื้นที่ตำบลเสม็ด ได้ช่วยกันการทำความสะอาดวัดป่าเรไรและวนอุทยานเขากระโดง อีกทั้งได้จัดเตรียมอุปกรณ์ที่ใช้ในทำกิจกรรมและเมื่อทำกิจกรรมเสร็จสิ้นได้ทำการส่งมอบอุปกรณ์ที่ใช้จัดกิจกรรมให้แก่วัดป่าเรไรและวนอุทยานเขากระโดง เพื่อใช้จัเป็นสาธารณะประโยชน์ ในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากประชาชนในพื้นที่และเจ้าหน้าที่วนอุทยานเข้ากระโดงในการอำนวยความสะดวกและร่วมมือกันทำความสะอาดและพัฒนาวัดและวนอุทยานให้สะอาด

สรุปผลการดำเนินงาน

การจัดกิจกรรมในครั้งนี้เป็นการส่งเสริมให้สมาชิกในโครงการได้ปฏิบัติกิจกรรมการทำความดีที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวมและทำให้สังคมน่าอยู่มากยิ่งขึ้น

นายสิทธิชัย ปักษา

ตำแหน่ง กพร. ดำเนินงานประจำตำบลเสม็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

 

 

 

อื่นๆ

เมนู