1. หน้าแรก
  2. คณะวิทยาศาสตร์
  3. SC07 - ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์
  4. “SWOT” การวิเคราะห์ข้อมูลร่วมกับชุมชน สำรวจความต้องการและความเป็นไปได้ของตำบลเสม็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

“SWOT” การวิเคราะห์ข้อมูลร่วมกับชุมชน สำรวจความต้องการและความเป็นไปได้ของตำบลเสม็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม พ.ศ.2564 ข้าพเจ้า นายสิทธิชัย ปักษา ประเภท กพร. หลักสูตร SC-07 ได้ประชุมผู้นำชุมชน ตำบลเสม็ด พร้อมผู้จ้างงานนักศึกษา นักศึกษาจบใหม่ ประชาชน และอาจารย์ประจำโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

การประชาคมครั้งนี้ เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลที่สำรวจมาร่วมกับชุมชน สำรวจความต้องการและวิเคราะห์ความเป็นไปได้ โดยใช้เทคนิค “SWOT” มาจากตัวอักษรย่อของคำ 4 คำคือ Strengths (จุดแข็ง), Weaknesses (จุดอ่อน), Opportunities (โอกาส), Threats (อุปสรรค) โดยแบ่งผู้นำชุมชนและผู้จ้างงานออกเป็นสองกลุ่มคือ กลุ่มโซนโคกและกลุ่มโซนที่ราบ และให้แต่ละกลุ่มออกมานำเสนอ “SWOT” ของแต่ละกลุ่มที่ร่วมกับวิเคราะห์เพื่อสำรวจความต้องการที่จะพัฒนาและความเป็นไปได้ของชุมชน

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา ข้าพเจ้าพร้อมทีมงาน ได้ลงพื้นที่ประชุมกับผู้นำชุมชนในตำบลเสม็ดเพื่อร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ปลาส้มในพื้นที่ตำบลเสม็ดและพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นชองผู้นำชุมชนโดยใช้ “SWOT” ในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของผู้นำชุมชนในแต่ละพื้นที่ในตำบลเสม็ด

ปัญหาที่พบคือชาดแคลนงบประมาณและกำลังคนในการผลิต ปัญหาในพื้นที่ตำบลเสม็ดส่วนใหญ่เกิดจากปัญหายาเสพติดที่ยังไม่สามรถแก้ปัญหาได้ในบางพื้นที่ทั้งนี้ทางทีมงานได้นำความคิดเห็นของผู้นำชุมชนมาวิเคราะห์และวางแผนพัฒนาผลิตภัณฑ์ปลาส้มในพื้นที่ตำบลเสม็ด และจะดำเดินงานในขั้นต่อไป

      นายสิทธิชัย ปักษา

กพร.

อื่นๆ

เมนู