1. หน้าแรก
  2. คณะวิทยาศาสตร์
  3. SC08 - ตำบลสตึก อำเภอสตึก
  4. SC08-02-18 นายรังสิวุฒิ แถวนาชุม ตำแหน่งประชาชน ชุมชนสตึกบูรพา หมู่ที่ 10 ต.สตึก อ.สตึก จังหวัดบุรีรัมย์

SC08-02-18 นายรังสิวุฒิ แถวนาชุม ตำแหน่งประชาชน ชุมชนสตึกบูรพา หมู่ที่ 10 ต.สตึก อ.สตึก จังหวัดบุรีรัมย์

กระผมนายรังสิวุฒิ แถวนาชุม ผู้ปฎิบัติงานตำแหน่งงาน ประชาชน ผู้จ้างโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ กลุ่มของ SC08 – ตำบลสตึก อำเภอสตึก ได้รับเลือกให้ปฏิบัติหน้าที่ชุมชนสตึกบูรพา หมู่ที่ 10 ตำบลสตึก อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์

ในเดือนมีนาาคม ได้ลงสำรวจข้อมูลตามแบบฟอร์มทางโครงการกำหนด ในชุมชนสตึกบูรพา หมุ่ 10 มีโรงผลิตปุุ๋ยคอกหมัก เป็นการใช้ทรัพยากรภายในพื้นที่มาเป็นผลิตภัณฑ์แปรรูป เพื่อเป็นการเสริมสร้างอาชีพให้แก่ชาวบ้าน

อีกทั้งยังมีการเปิดสอนฟุตบอลเพื่อส่งเสริมทักษะการเล่นฟุตบอลให้เด็กในชุมชนและในอำเภอ ส่งเสริมด้านสุขภาพ ความสามัคคี รวมไปถึงการวางแผน การทำงานเป็นทีม

ปัญหาและอุปสรรคที่พบในเขตชุมชนนี้คือ ปัญหาขยะจำนวนมาก และปัญหาฝุ่นควัน ความสะอาดภายในชุมชน ยังไม่มีการแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง

อื่นๆ

เมนู