ข้าพเจ้านาย ธนพนธ์ บุญประสาท ผู้ปฎิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ(นักศึกษา) ได้ลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูล ณ หมู่บ้านหนองเกาะแก้ว หมู่ที่ 12 ตำบลสตึก อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ ได้ทำการเก็บข้อมูลตามแบบฟอร์ม 01-02 (เพิ่มเติมจากเดือนกุมภาพันธ์) ในครัวเรือนที่ตกสำรวจ ซึ่งจะทำให้พบเจอความเป็นอยู่ของผู้คน และปัญหาที่เฉพาะเจาะจงมากขึ้น โดยปัญหาที่พบหลักๆคือ รายจ่ายมากกว่ารายรับ จากการสำรวจพบว่า อาชีพส่วนมากของคนในตำบลสตึก คือ การทำนา และการทำสวน การทำนาในแต่ละปีนั้นจะทำได้ปีละครั้งและจะมีรายจ่ายมากกว่ารายรับ ไม่ว่าจะเป็นค่าปุ๋ย ค่าเมล็ด แม้กระทั่งค่าเก็บเกี่ยว ค่าแรงงานคน ส่วนรายรับจะมีทางเดียวก็คือการจำหน่าย การจำหน่ายในแต่ละครั้งก็จะมีค่าจิปาถะเล็กๆน้อยๆ ราคาข้าวในแต่ปีจะไม่เท่ากัน จะขึ้นอยู่กับตลาด ปีไหนตลาดต้องการมากก็จะได้ราคาสูง ปีไหนตลาดต้องการไม่มากก็จะได้ราคาต่ำกว่าปกติ ส่วนการทำสวนในที่นี้ก็คือ ยางพารา ราคายางพาราในแต่ปีจะไม่เท่ากัน จะขึ้นอยู่กับตลาด ปีไหนตลาดต้องการมากก็จะได้ราคาสูง ปีไหนตลาดต้องการไม่มากก็จะได้ราคาต่ำกว่าปกติ แต่แล้วกำไรที่ได้ก็น้อยนิดไม่พอใช้จ่ายในครัวเรือน ส่งผลให้เกิดการกู้หนี้ยืมสินเกิดขึ้น ทั้งนี้ต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่บ้าน หมู่12 บ้านหนองเกาะแก้ว และชาวบ้านทุกคนที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามและอำนวยความสะดวกในการลงพื้นที่ในครั้งนี้

อื่นๆ

เมนู