1. หน้าแรก
  2. คณะวิทยาศาสตร์
  3. SC08 - ตำบลสตึก อำเภอสตึก
  4. SC08 รายละเอียดการปฏิบัติงานของนักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือนมีนาคม 2564

SC08 รายละเอียดการปฏิบัติงานของนักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือนมีนาคม 2564

รายละเอียดการปฏิบัติงานของนักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล สำนักงานพัฒนาชุมชน

อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือนมีนาคม 2564

            สวัสดีค่ะ ดิฉันนางสาวสริดา เกษนอก ผู้จ้างโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ตำแหน่ง กพร. ในกลุ่มของ SC08 – ตำบลสตึก อำเภอสตึก ได้รับเลือกให้ปฏิบัติหน้าที่กับสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสตึกค่ะ ซึ่งสำหรับสำนักงานพัฒนาชุมชน ตำแหน่งของดิฉันคือ  นักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล หรือ นพร. ค่ะ

             วันที่ 23-25 กุมภาพันธ์ 2564 ลงพื้นที่พัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชน จิตอาสาพระราชทาน เข้าร่วม “โครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง”  กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง  ณ วัดบ้านยูงทอง หมู่ที่10 ตำบลสนามชัย อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีกระบวนการเรียนรู้ เช่น”บทบาทผู้นำการเปลี่ยนแปลงในการสร้างความมั่นคงทางอาหาร” กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาชุมชนเอามื้อสามัคคี “ทำความดีด้วยหัวใจ” และการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาสู่การปฏิบัติ เพื่อเสริมสร้างผู้นำชุมชนให้สามารถบูรณาการชุมชนไปสู่การพึ่งพาตนเองได้ และใช้พลังชุมชนในการเสริมสร้างความมั่นคงทางอาหาร สร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน ในภาวะวิกฤติจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19)

          วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 ลงพื้นที่โครงการสร้างบ้านผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาส ร่วมกับเหล่าคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอสตึก นำโดยนางธัญ-ลักษณ์ หัตถาธยากูล นายกเหล่าสภากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์  และนายเอกรัตน์ มิสา ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ) รักษาราชการแทนนายอำเภอสตึก พร้อมด้วย นายทวี ศรีชาติ พัฒนาการอำเภอสตึก และผู้นำชุมชน จำนวน 15 คน  เข้าร่วมพิธีมอบ บ้านร่วมใจ เทิดไท้องค์ราชา ณ บ้านเลขที่ 23 หมู่ที่ 9 ตำบลเมืองแก อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์

              วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 ลงพื้นที่โครงการเพิ่มศักยภาพคณะกรรมการศูนย์เรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดินระดับจังหวัดณบ้านหนองเกาะน้อยหมู่ที่ 12 ตำบลทุ่งวังอำเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมย์ เสริมสร้างแก้ไขปัญหายาเสพติดในท้องถิ่นเพื่อเป็นตัวอย่างชุมชนอื่นต่อไป 2 พัฒนาและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ให้ในการแก้ไขปัญหายาเสพติดใช้ความเข้มแข็งความสามัคคีเป็นเกราะป้องกันปัญหายาเสพติดกำหนดเป็นจุดเรียนรู้และแก้ไขปัญหายาเสพติด เรียนรู้ความสำเร็จโก่งธนูโมเดลถอดบทเรียนและการประชาสัมพันธ์มอบใบงานวิเคราะห์หมู่บ้านด้วยเทคนิค aic ทำแผนปฏิบัติการ swot analysis สรุปชี้แจงภารกิจการขับเคลื่อน

                 วันที่ 3 มีนาคม 2564 ลงพื้นที่ มอบรอยยิ้ม และสร้างสุขให้คนในชุมชนภายใต้โครงการของขวัญปีใหม่ของกระทรวงมหาดไทยเพื่อมอบให้ประชาชนประจำปี 2564 (มท.สร้างสุข) โดยมีกิจกรรมต่างๆ ดังนี้
                แบ่งปันความมั่นคงทางอาหาร โดยการมอบเมล็ดพันธ์ผัก แก่ นายบุญ โพธิ์ชัย บ้านเลขที่ 999 บ้านเทิดไท้องค์ราชา บ้านยางน้ำใส ม.7 ต.สตึก เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร เป็นการลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ในครัวเรือน มีผักปลอดสารไว้รับประทานเอง และเหลือแบ่งปันให้คนในชุมชนต่อไป

แก้ไขปัญหาครัวเรือนเด็กยากจนแบบบูรณาการ โดยการมอบทุนอุปการระเด็กยากจน/ด้อยโอกาส แก่ ด.ญ.สโรชา ศรีเสนา อายุ ๕ ขวบ บ้านเลขที่ 86 บ้านสำโรง ม.3 ต.กระสัง จำนวนทุนละ 1,000 บาท

มอบอุปกรณ์การประกอบอาชีพให้ครัวเรือนยากจน/ด้อยโอกาส โดยการมอบกี่ทอเสื่อ แก่ นางเมือง โพธิ์หนองบัว เลขที่ 30/1 บ้านพลับ ม.3 ต.สะแก งบประมาณ 5,000 บาท ซึ่งการดำเนินกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนเงินงบประมาณจากชมรมผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนอำเภอสตึก ขับเคลื่อนกิจกรรมต่างๆ
โดยการบูรณาการความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายต่างๆ เช่น ผู้นำ อช. ในพื้นที่ องค์กรสตรี และผู้นำชุมชน

มอบอุปกรณ์ซ่อมหลังคาบ้านให้กับครัวเรือนยากจน /ด้อยโอกาส นางถวิล อุ่มพิมาย ด้วยงบประมาณ 5,000 บาท และมอบทุนเด็กแรกเกิดให้แก่เด็กชายธนาธิป ปิลา อายุ 1 ขวบ 3 เดือน จำนวน 1 ทุนๆละ 1,000 บาท ณ บ้านเลขที่ 35 หมู่ที่ 4 บ้านโคกสิงห์ ตำบลชุมแสง อำเภอสตึก

แบ่งปันความมั่นคงทางอาหาร โดยการมอบเมล็ดพันธ์ผัก แก่ นางสาวชนัญญา จั่นบำรุง เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร เป็นการลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ในครัวเรือน มีผักปลอดสารไว้รับประทานเอง และเหลือแบ่งปันให้คนในชุมชนต่อไป และสมทบทุนช่วยเหลือเด็กแรกเกิด ได้แก่เด็กหญิงกชกร เข็มคุน จำนวนทุนละ 1,000 บาท ณบ้านเลขที่ 27 หมู่ 6 ตำบลเมืองแก อำเภอสตึก

ลงพื้นที่เพื่อสำรวจการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่โคกหนองนาโมเดล ครัวเรือนต้นแบบนายสมพร กวีรัตน์ หมู่ที่ 7 บ้านยางน้ำใส ตำบลสตึก ซึ่งพื้นที่มีความพร้อม รอช่างออกแบบผังบริเวณเพื่อดำเนินการในขั้นตอนต่อไป

สำหรับวันที่ประจำอยู่สำนักงานไม่ได้ลงพื้นที่ก็จะสนับสนุนการดำเนินงานการเตรียมความพร้อมด้านข้อมูลของหน่วยงาน และงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย งานทั่วไปภายในสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสตึก เช่น ลงทะเบียนรับ-ส่ง หนังสือราชการของทางสำนักงาน ข้อมูลการรับสมัครสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี การจัดเตรียมเอกสารในการประชุมโครงการฯ  และเอกสารสำหรับลงพื้นที่สำหรับใช้ในการทำงานด้านอื่นๆ

ภายในระยะเวลา 2 เดือนที่ผ่านมานั้น ที่ได้เข้ามาทำงานในสำนักพัฒนาชุมชนอำเภอสตึก ดิฉันได้เรียนรู้งานในหลายอย่าง จากพี่ ๆ ในสำนักงาน ที่ค่อยให้คำปรึกษาเรื่องงานเป็นอย่างดี

Tags: , , , ,

อื่นๆ

เมนู