ข้าพเจ้าได้ทำการลงพื้นที่เพื่อเสนอโครงการส่งเสริมอาชีพการทอผ้าต่อประชาชนบ้านหนองเกาะแก้ว หมู่ที่12 ตำบลสตึก อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ  (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ )

     บ้านหนองเกาะแก้ว ชาวบ้านส่วนใหญ่มีรายได้ฉลี่ยอยู่ที่ระดับต่ำถึงปานกลาง ประกอบอาชีพ เกษตรกรเป็นหลัก รองลงมาก็รับจ้างในชุมชนของตนเอง และยังมีการทอผ้าเป็นอาชีพเสริมของหมู่บ้านเสริมสร้างรายได้ให้กับชุมชน ทำให้ชุมชนมีชื่อเสียงในเรื่องการทอผ้า การทอผ้าในหมู่บ้านหนองเกาะแก้วเป็นการทำกันในครัวเรือนเพื่อใช้เอง หรือทำขึ้นเพื่อใช้ในงานพิธี เช่น งานบุญ งานแต่งงาน หรืองานสังคมต่างๆมีการนำเอาศิลปะมาประยุกต์ใช้กับวัสดุที่มีอยู่ในท้องถิ่นมาสร้างสรรค์ให้เกิดประโยชน์ และมากยิ่งกว่าการใช้งาน คือความสวยงามและความมีเสน่ห์แบบไทยเป็นการแสดงถึงความประณีตที่มีมาแต่ในอดีตและความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบซึ่งยังสืบต่อมาถึงปัจจุบัน และยังคงสร้างสรรค์ผลงานจากผ้าไหมในรูปแบบต่างๆมากยิ่งขึ้น

อื่นๆ

เมนู