1. หน้าแรก
  2. คณะวิทยาศาสตร์
  3. SC08 - ตำบลสตึก อำเภอสตึก
  4. SC08 รายละเอียดการปฏิบัติงานของนักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือนเมษายน 2564

SC08 รายละเอียดการปฏิบัติงานของนักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือนเมษายน 2564

รายละเอียดการปฏิบัติงานของนักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล สำนักงานพัฒนาชุมชน

อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือนเมษายน 2564

        สวัสดีค่ะ ดิฉันนางสาวสริดา เกษนอก ผู้จ้างโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ตำแหน่ง กพร. ในกลุ่มของ SC08 – ตำบลสตึก อำเภอสตึก ได้รับเลือกให้ปฏิบัติหน้าที่กับสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสตึกค่ะ ซึ่งสำหรับสำนักงานพัฒนาชุมชน ตำแหน่งของดิฉันคือ  นักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล หรือ นพร. ค่ะ

วันที่ 18 มีนาคม 2564 ลงพื้นที่ให้บริการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และสมเด็จพระพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ณ โรงเรียนบ้านกระสังหมู่ที่ 1 ตำบลกระสัง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ สพอ.สตึก ได้ออกคลินิกเพื่อให้บริการคำแนะนำ/สร้างความรู้ ความเข้าใจ ในงานยุทธศาสตร์ กรมการพัฒนาชุมชน ดังนี้

– ประชาสัมพันธ์กิจกรรมกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

– ให้คำแนะนำเกี่ยวกับโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน

– ให้คำแนะนำเกี่ยวกับกองทุนหมู่บ้าน

– นำสินค้า OTOP ในชุมชนมาออกบูทขายสินค้า และเพื่อเป็นประชาสัมพันธ์สินค้าให้เป็นที่รู้จัก

วันที่ 23 มีนาคม 2564 นำเข้าข้อมูล ชื่อหมู่บ้าน/ครัวเรือนเป้าหมาย บ้านคุ้มต่ำ ม.3 ต.ทุ่งวัง จำนวน 25 ราย และนำเข้าข้อมูล จำนวนกลุ่มอาชีพ/อาชีพ บ้านคุ้มต่ำ ม.3 ต.ทุ่งวัง จำนวน 5 ราย

วันที่ 26 มีนาคม 2564 ออกแบบโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ ผ้าไทยใส่ให้สนุก

วันที่ 31 มีนาคม 2564 หมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน นำเข้าข้อมูลแบบตรวจสุขภาพกองทุนแม่ (แบบประเมินสถานะเพื่อการพัฒนากองทุนแม่ของแผ่นดิน)

วันที่ 2 เมษายน 2564 เข้าร่วมพิธีทอดผ้าป่า นำยอดเงิน 8900 บาท สมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพ-รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2564 ทอดถวาย ณ วัดกลาง พระอารามหลวง จังหวัดบุรีรัมย์ และลงพื้นที่แปลงครัวเรือนเป้าหมาย ที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา พช.  ราย นายจิระกรณ์  แขกรัมย์

วันที่ 7 เมษายน 2564 ลงพื้นที่อบรบหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง บ้านโนนสะอาด ม.14 ต.ทุ่งวัง จำนวน 30 คน

วันที่ 8 เมษายน 2564 ลงพื้นที่อบรบหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง บ้านหนองจาน ม.7 ต.กระสัง จำนวน 30 คน และลงพื้นที่แก้ไขปัญหาความยากจน มอบทุนการศึกษา แก่ครัวเรือนยากจน ราย นางรจนา วงษา และเด็กหญิงจันทร์นภา วรรณโสภา ณ บ้านเลขที่ 120 บ้านโคกอะโตด หมู่ที่ 11 ตำบลทุ่งวัง อำเภอสตึก

ซึ่งสำหรับวันที่ประจำอยู่สำนักงานไม่ได้ลงพื้นที่ก็จะสนับสนุนการดำเนินงานการเตรียมความพร้อมด้านข้อมูลของหน่วยงาน และงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย งานทั่วไปภายในสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสตึก เช่น ลงทะเบียนรับ-ส่ง หนังสือราชการของทางสำนักงาน จัดเตรียมเอกสารในการประชุมโครงการฯ และงานอื่นๆ ภายในระยะเวลา 3 เดือนที่ผ่านมานั้น ที่ได้เข้ามาทำงานในสำนักพัฒนาชุมชนอำเภอสตึก ดิฉันได้เรียนรู้งานในหลายอย่าง จากพี่ ๆ ในสำนักงาน ที่ค่อยให้คำปรึกษาเรื่องงานเป็นอย่างดี

 

Tags: , , , ,

อื่นๆ

เมนู