บ้านยางน้ำใส ตั้งอยู่ที่หมู่ที่7 ที่ตำบลสตึก  อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ มีประชากรหนาแน่น   ชาวบ้านส่วนใหญ่มีรายได้เฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลางประกอบอาชีพเกษตรเป็นหลัก รองลงมาคือ เลื้ยงสัตว์ รับจ้างทั่วไป ทอผ้า และทำดอกไม้จากวัตสดุธรรมชาติเป็นอาชีพเสริมสร้างรายได้ให้กับครัวเรือน  หลังจากเสร็จสิ้นฤดูกาลเกี่ยวข้าว ซึ้งภายหลังได้มีการรวมกลุ่มอาชีพ แต่ยังไม่มีเติบโตมั่นคงและจำเป็นต้องได้รับการพัฒนาส่งเสริมอีกมาก   รวมถึงทรัพยากรป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์  ไม่มีปัญหาสิ่งแวดล้อม มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านยางน้ำใส  เพื่อส่งเสริมการศึกษาแก่ลูกหลานชาวตำบลสตึก ด้านการคมนาคมก็ได้รับการจักสรรงบประมาณจาก อบต.สตึก  เพื่อสร้างถนนคอนกรีตให้สัญจรไปมาได้สะดวก  แต่บ้างเส้นทางก็ได้ชำรุดทรุดโทรมไปตามกาลเวลา

อัตรลักษณน์ของชุมชนนอกจากการเกษตร และการทำดอกไม้ทำด้วยสิ่งของธรรมชาติ  และการทอผ้าแล้ว  ยังมี ปลาส้ม อันเลื่องชื่อของตำบล เพื่อเป็นการรวมกลุ่มและสืบทอดมาตลอดจนสร้างรายได้เสริมให้กลับสมาชิกจากการขายปลาส้ม โดยภาพรวมแล้วชุมชนบ้านยางน้ำใส  มีศักยภาพในการพัฒนาหลายด้าน และพัฒนาเรื่องผ้าไหมให้โดดเด่น และพัฒนาการทำสบู่และยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนให้ดีขึ้นต่อไป

อื่นๆ

เมนู