1. หน้าแรก
  2. คณะวิทยาศาสตร์
  3. SC08 - ตำบลสตึก อำเภอสตึก
  4. SC08 รายละเอียดการปฏิบัติงานของนักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือนพฤษภาคม 2564

SC08 รายละเอียดการปฏิบัติงานของนักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือนพฤษภาคม 2564

รายละเอียดการปฏิบัติงานของนักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล สำนักงานพัฒนาชุมชน

อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือนพฤษภาคม 2564

         สวัสดีค่ะ ดิฉันนางสาวสริดา เกษนอก ผู้จ้างโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ตำแหน่ง กพร. ในกลุ่มของ SC08 – ตำบลสตึก อำเภอสตึก ได้รับเลือกให้ปฏิบัติหน้าที่กับสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสตึกค่ะ ซึ่งสำหรับสำนักงานพัฒนาชุมชน ตำแหน่งของดิฉันคือ  นักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล หรือ นพร. ค่ะ

วันที่ 19 เมษายน 2564 เตรียมเอกสารการประชุม จัดทำเอกสารภาพกิจกรรม

วันที่ 20 เมษายน 2564 ทำเอกสารแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

วันที่ 21 เมษายน 2564 จัดทำเอกสารขออนุมัติดำเนินงานจ้างก่อสร้างระบบชลประทาน

วันที่ 22 เมษายน 2564 ออกเลขบันทึกควบคุมเลขอนุมัติกำหนดราคากลางในระบบ

วันที่ 26 เมษายน 2564 ออกเลขส่งคำสั่งตรวจรับพัสดุกับคำสั่งขอเชิญยื่นเสนอราคาในระบบ

วันที่ 27 เมษายน 2564 จองเลขแจ้งลงนามในระบบทะเบียนกลางของที่ว่าการอำเภอและสำนักงาน

วันที่ 26 เมษายน – 5 พฤษภาคม 2564 ลงทะเบียนผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP รายใหม่ จำนวน 15 ราย ผลิตภัณฑ์ที่ยื่นลงทะเบียน  จำนวน 46 ผลิตภัณฑ์

วันที่ 28-30 เมษายน 2564 พัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชน จัดทำเอกสารแบบเสนอโครงการ ขอรับการสนับสนุนการดำเนินงานตามโครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง “ปิดหมู่บ้าน ๓ เดือน เราจะอยู่กันได้อย่างไร” ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔

วันที่ 6 – 11 พฤษภาคม 2564นำเข้าข้อมูลสมัครสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีในระบบเว็บไซต์ ต.นิคม ต.หนองใหญ่ ต.เมืองแก จำนวน 846 ราย

จากสถานการณ์วิกฤตการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) ทำให้ไม่สามารถลงพื้นที่ปฏิบัติงานได้ จึงได้สนับสนุนการดำเนินงานการเตรียมความพร้อมด้านข้อมูลของหน่วยงาน งานทั่วไปภายในสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสตึก เช่น ลงทะเบียนรับ-ส่ง หนังสือราชการของทางสำนักงานที่ทำเป็นประจำ และงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

 

Tags: , , , , ,

อื่นๆ

เมนู