อภิรดี ชินศิริพันธุ์

                         ชุมชนสตึก เมืองที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยน้ำ เป็นชุมชนที่ข้าพเจ้าได้ทำการลงพื้นที่ปฎิบัติงานในการเก็บข้อมูล ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม รายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 จากมหาวิทยาลัยสู่ตำบลเพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ ในการลงพื้นที่ได้รับความอนุเคราะห์จากผู้ใหญ่บ้านและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านซึ่งเป็นประโยชน์อย่างมาก อีกทั้งชาวบ้านในชุมชนให้ความร่วมมือในการทำแบบสอบถามเป็นอย่างดี

                          ชุมชนสตึก ตั้งอยู่หมู่ที่1 ตำบลสตึก อำเภอสตึก จ.บุรีรัมย์ เป็นชุมชนที่มีความสงบ มีสภาพแวดล้อมที่ดีมาก โดยส่วนใหญ่ในพื้นที่ชุมชนทำอาชีพค้าขาย  รับจ้าง และมีการทำการเกษตร ปลูกผัก เลี้ยงไก่ ทำนาบ้างในบางหลังคาเรือน โดยประชาชนในพื้นที่บางหลังคาเรือนยังว่างงาน ซึ่งเกิดจากผลกระทบของสถานการณ์ไวรัสโควิด -19 จึงทำให้เกิดประสบปัญหาความยากจนในชุมชน  ทำให้คนในชุมชนบางส่วนยังไม่มีอาชีพทำ ภายในชุมชนสตึกนั้นยังมีศูนย์นวดเพื่อสุขภาพ ซึ่งสามารถทำเป็นอาชีพที่เสริมสร้างรายได้ในชุมชนได้อีกด้วย

                          อัตลักษณ์ชุมชนจะมีความเด่นในเรื่องของเกษตรอีกด้าน คือการปลูกใบเตย  การปลูกเตยหอมนั้นเราจะต้องมีพื้นที่จะเพาะปลูก ต้องใกล้น้ำค่อนข้างแฉะ มีน้ำหมุนเวียนตลอด มีร่มเงารำไรให้ต้นเตยไม่โดนแสงแดดโดยตรง หรือตามร่องสวน ตามชายบ่อน้ำ ส่วนการปลูกในพื้นนามีการเตรียมดินคล้ายกับการทำนาแต่ทำเพียงครั้งเดียวก่อน ปลูกเพื่อให้พื้นที่เรียบ ระบบน้ำดูแลง่าย จัดการและวางแผนเองตามความเหมาะสมของพื้นที่ปลูกและขนาดพื้นที่ ก่อนปลูกต้องเปิดน้ำเข้าแปลง จากนั้นเตรียมต้นพันธุ์เตยหอมที่แข็งแรงที่มีรากปักลงในแปลง โดยทำเหมือนการดำนา จากนั้นดูแลระบบถ่ายเทน้ำดูแลไม่ให้ต้นที่ปักดำลอยขึ้นมา ทิ้งไว้ 3 เดือน จึงเพิ่มปริมาณน้ำขึ้น หลังจากปลูก 6 เดือน สามารถเก็บเกี่ยวได้ ก็สามารถจะนำไปประกอบอาหารคาว หวาน ได้ตามความต้องการ  แต่ก็ยังมีการประกอบอาชีพในจำนวนน้อย คนในชุมชนส่วนใหญ่ยังประสบปัญหาอีกหลายด้าน เช่น ปัญหารายได้ในครัวเรือนและภาระหนี้สิน ปัญหาผู้ว่างงาน ปัญหายากจน อีกทั้งผลกระทบจาก ไวรัสโควิด -19 ซึ่งปัญหาเหล่านี้มีผลกระทบต่อชุมชนเป็นอย่างมาก จากการที่ได้ลงพื้นที่สำรวจในครั้งนี้ ทำให้ได้ทราบข้อมูลและปัญหาที่เกิดขึ้น ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างมากต่อการที่จะเข้าไปช่วยเหลือ ทำการวางแผน วิเคราะห์ ส่งเสริมพัฒนา และยกระดับของชุมชนให้ดียิ่งขึ้นไปอีกในอนาคต

Tags: , , ,

อื่นๆ

เมนู