1. หน้าแรก
  2. คณะวิทยาศาสตร์
  3. SC08 - ตำบลสตึก อำเภอสตึก
  4. SC08 รายละเอียดการปฏิบัติงานของนักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือนมิถุนายน 2564

SC08 รายละเอียดการปฏิบัติงานของนักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือนมิถุนายน 2564

รายละเอียดการปฏิบัติงานของนักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล สำนักงานพัฒนาชุมชน

อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือนมิถุนายน 2564

               สวัสดีค่ะ ดิฉันนางสาวสริดา เกษนอก ผู้จ้างโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ตำแหน่ง กพร. ในกลุ่มของ SC08 – ตำบลสตึก อำเภอสตึก ได้รับเลือกให้ปฏิบัติหน้าที่กับสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสตึกค่ะ ซึ่งสำหรับสำนักงานพัฒนาชุมชน ตำแหน่งของดิฉันคือ  นักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล หรือ นพร. ค่ะ

วันที่ 24 พฤษภาคม 2564  จัดทำเอกสารขออนุมัติดำเนินการซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์

วันที่ 27 พฤษภาคม 2564   หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ลงพื้นที่สัมมาชีพชุมชนบ้านหนองเกาะแก้ว ม. 12 ต.ทุ่งวัง อ.สตึก เพื่อรวบรวมข้อมูล ในการจัดทำเอกสาร “เมนูอาชีพสัมมาชีพชุมชน” และเพื่อจัดทำสื่อเผยแพร่เมนูอาชีพผ่านช่องทางการประชาสัมพันธ์ของกรมฯ

วันที่ 27-28 พฤษภาคม 2564  จัดทำสื่อวิดีโอสัมมาชีพชุมชนบ้านหนองเกาะแก้ว ม. 12 ต.ทุ่งวัง อ.สตึก เพื่อเผยแพร่เมนูอาชีพผ่านช่องทางการประชาสัมพันธ์ของกรมฯ “เมนูอาชีพสัมมาชีพชุมชน” ไข่เค็มบ้านหนองเ กาะแก้ว และจัดพิมพ์ “เมนูอาชีพ” เป็นไฟล์ word

วันที่ 28-29 พฤษภาคม 2564  จัดทำสื่อ Power Point หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง และจัดพิมพ์เอกสารประกอบเป็นไฟล์ word บ้านหนองเกาะน้อย  หมู่ที่ 12  ตำบลทุ่งวัง อำเภอสตึก

วันที่ 11-16 มิถุนายน 2564  ลงพื้นที่หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงบ้านยูงทอง ม.10 ต.สนามชัย อ.สตึก เพื่อรวบรวมข้อมูลในการจัดทำเอกสาร เป็นไฟล์ word และเพื่อจัดทำสื่อวิดีโอ

วันที่ 12-16 มิถุนายน 2564  จัดทำเอกสาร เป็นไฟล์ word จัดทำสื่อ Power Point  และเพื่อจัดทำสื่อวิดีโอหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงบ้านยูงทอง ม.10 ต.สนามชัย อ.สตึก

ซึ่งสำหรับวันที่ประจำอยู่สำนักงานไม่ได้ลงพื้นที่ก็จะสนับสนุนการดำเนินงานการเตรียมความพร้อมด้านข้อมูลของหน่วยงาน และงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย งานทั่วไปภายในสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสตึก เช่น ลงทะเบียนรับ-ส่ง หนังสือราชการของทางสำนักงาน จัดเตรียมเอกสารในการประชุมโครงการฯ และงานอื่นๆ ภายในระยะเวลา ที่ผ่านมานั้น ที่ได้เข้ามาทำงานในสำนักพัฒนาชุมชนอำเภอสตึก ดิฉันได้เรียนรู้งานในหลายอย่าง จากพี่ ๆ ในสำนักงาน ที่ค่อยให้คำปรึกษาเรื่องงานเป็นอย่างดี

 

 

 

 

Tags: , , , ,

อื่นๆ

เมนู