รายละเอียดการปฏิบัติงานของนักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ณ สำนักงานประกันสังคม         อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือนมิถุนายน 2564

             ข้าพเจ้านางสาวรัชนีกรณ์ เสงี่ยมทรัพย์ ผู้จ้างโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ตำแหน่ง กพร. ในกลุ่มของ SC08 – ตำบลสตึก อำเภอสตึก ได้รับเลือกให้ปฏิบัติหน้าที่กับสำนักงานประกันสังคมจังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งสำหรับในเดือนมิถุนายนนี้ ดิฉันได้รับหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่ดำเนินงานซึ่งได้มีการปฏิบัติหน้าที่ ดังจะกล่าวต่อไปนี้

             เมื่อต้นเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา ข้าพเจ้าได้รับมอบหมายงานจากหัวหน้าสำนักงานประกันสังคม เพื่อให้จัดทำศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ สำนักงานประกันสังคมจังหวัดบุรีรัมย์ http://www.oic.go.th/INFOCENTER76/7643 โดยมีหน้าที่ในการบันทึกข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์งานประกันสังคม และนำข้อมูลที่ได้รับมอบหมายมาบันทึกในแฟ้มข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ


              วันที่ 2 มิถุนายน ข้าพเจ้าได้เดินทางไปจัดเตรียมพิธีมอบของเยี่ยมผู้ป่วยประกันสังคม เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน ณ โรงพยาบาลบุรีรัมย์ ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดเตรียมของเยี่ยมและสถานที่ในการทำพิธีมอบให้กับโรงพยาบาลบุรีรัมย์ เพื่อที่โรงพยาบาลจะนำไปแจกจ่ายให้กับผู้ป่วยประกันสังคม ตามตึกต่างๆ เพื่อลดการสัมผัส และหลีกเลี่ยงการชุมนุมกัน


            นอกเหนือจากงานที่ได้รับมอบหมาย ข้าพเจ้าได้รับหน้าที่ในส่วนของฝ่ายทะเบียนและประสานงานทางการแพทย์ ซึ่งในฝ่ายนี้ ข้าพเจ้าได้มีหน้าที่ในการออกเลขหนังสือราชการ การตรวจสอบเอกสารและการพิมพ์หนังสือราชการเพื่อที่จะจัดส่งไปให้กับผู้ประกันตน และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายในสำนักงาน เป็นต้น และเนื่องจากสถานการณ์ของการระบาดของโควิด 19  จึงยังไม่สามารถออกหน่วยลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ประกันสังคมมาตรา 40 ได้

Tags: ,

อื่นๆ

เมนู