อภิรดี ชินศิริพันธุ์

          ชุมชนสตึก เมืองที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยน้ำ เป็นชุมชนที่ข้าพเจ้าได้ทำการลงพื้นที่ปฎิบัติงานในการเก็บข้อมูล ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม รายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 จากมหาวิทยาลัยสู่ตำบลเพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ ในการลงพื้นที่ได้รับความอนุเคราะห์จากผู้ใหญ่บ้านและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านซึ่งเป็นประโยชน์อย่างมาก อีกทั้งชาวบ้านในชุมชนให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรมต่างๆเป็นอย่างดี

         ชุมชนสตึก ตั้งอยู่หมู่ที่1 ตำบลสตึก อำเภอสตึก จ.บุรีรัมย์ เป็นชุมชนที่มีความสงบ มีสภาพแวดล้อมที่ดี โดยส่วนใหญ่ในพื้นที่ชุมชนทำอาชีพค้าขาย  รับจ้าง และมีการทำการเกษตร ปลูกผัก เลี้ยงไก่ ทำนาบ้างในบางหลังคาเรือน โดยประชาชนในพื้นที่บางหลังคาเรือนยังว่างงาน ซึ่งเกิดจากผลกระทบของสถานการณ์ไวรัสโควิด -19 จึงทำให้เกิดประสบปัญหาความยากจนในชุมชน  ทำให้คนในชุมชนบางส่วนยังไม่มีอาชีพทำ ภายในชุมชนสตึกนั้นยังมีศูนย์นวดเพื่อสุขภาพ ซึ่งสามารถทำเป็นอาชีพที่เสริมสร้างรายได้ในชุมชนได้อีกด้วย

         จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า(COVID-19) ทีมตำบลได้มีการจัดภารกิจพิเศษ ในการลงพื้นที่จัดกิจกรรม COVID WEEK ให้กับชาวบ้านในชุมชนตำบลสตึก โดยทีมตำบลได้มีการให้ความรู้และจัดเตรียมอุปกรณ์การป้องกันเช่น เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ สเปรย์แอลกอฮอล์และหน้ากากอนามัย ให้คนในชุมชน โดยการปฎิบัติช่วงสถานการณ์โควิดต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา เมื่ออยู่นอกบ้าน ล้างมือบ่อยๆ ให้เว้นระยะห่างจากคนอื่นอย่างน้อย 1-2 เมตร หลีกเลี่ยงการใช้มือสัมผัสใบหน้า ตา ปาก จมูก โดยไม่จำเป็น จากการจัดกิจกรรม COVID WEEK ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-2019 ได้รับความร่วมมือจากชาวในชุมชนตำบลสตึกเป็นอย่างดี

Tags: ,

อื่นๆ

เมนู