ต้านภัยโควิด-19 ร่วมกับชุมชนชาวสตึก

สมควร สีชมภู

ด้วยสถานการณ์โรคระบาดในปัจจุบันของประเทศไทยที่กำลังเผชิญอยู่นี้ ทำให้ทุกคนต้องตื่นตัวและตระหนักถึงการร่วมมือ ร่วมใจกันป้องกันโรคโควิด-19 โดยทุกหน่วยงานร่วมทั้งมหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่รับผิดชอบต่อชุมชนได้ให้บุคลากรลงพื้นที่เพื่อทำการรณณรงค์ ให้ความรู้ และแจกจ่ายหน้ากากอนามัย แอลกอฮอล์ รวมทั้งอุปกรณ์พื้นฐานต่างๆที่จำเป็นต่อประชาชนในพื้นที่ตำบลสตึก

ในฐานะประชาชนและตัวแทนมหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์คนหนึ่งในเดือนนี้ได้ทำกิจกรรมหลายอย่างที่เป็นการบริการด้านสุขภาพให้แก่ประชาชนในพื้นที่ ได้แก่ กิจกรรมการสำรวจผู้มีผลกระทบจากสถานการณ์โรคระบาดในหมู่บ้าน พบว่ามีประชาชนที่ทำงานในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร และภูเก็ตได้เดินทางกลับมาที่บ้านและเข้ากระบวนการกักตัวตามนโยบายของรัฐ นอกจากนี้ประชาชนและครอบครัวกลุ่มดังกล่าวมีปัญหาด้านการขาดรายได้ จากการตกงานต้องมาทำการค้าขายและเริ่มต้นใหม่เพื่อเลี้ยงตนเองและครอบครัว ในกรณีนี้ทางหน่วยงานต่างๆ รวมทั้งมหาวิทยาลัยได้เข้าไปอบรมอาชีพใหม่ทั้งการทำสบู่และทำกระเป๋าเย็บมือ เพื่อการส่งเสริมด้านอาชีพให้กับกลุ่มว่างงาน

กิจกรรมอื่นที่ได้ร่วมกันบริการให้แก่ประชาชนเพื่อต้านภัยโควิด-19 การแจกหน้ากากอนามัย การแจกแอลกอฮอล์ จัดอบรมการทำสบู่ล้างมือ จัดอบรมการทำเจลแอลกอฮอล์ และลงพื้นที่ไปโรงเรียนเพื่อร่วมกันพัฒนาทำความสะอาด และดำเนินการตามกระบวนการคัดกรองโควิด-19 ของรัฐบาล ในการเตรียมรับมือการเปิดเรียน

อื่นๆ

เมนู