1. หน้าแรก
  2. คณะวิทยาศาสตร์
  3. SC08 - ตำบลสตึก อำเภอสตึก
  4. SC08 รายละเอียดการปฏิบัติงานของนักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือนกรกฎาคม 2564

SC08 รายละเอียดการปฏิบัติงานของนักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือนกรกฎาคม 2564

รายละเอียดการปฏิบัติงานของนักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือนกรกฎาคม 2564

                   สวัสดีค่ะ ดิฉันนางสาวสริดา เกษนอก ผู้จ้างโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ตำแหน่ง กพร. ในกลุ่มของ SC08 – ตำบลสตึก อำเภอสตึก ได้รับเลือกให้ปฏิบัติหน้าที่กับสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสตึกค่ะ ซึ่งสำหรับสำนักงานพัฒนาชุมชน ตำแหน่งของดิฉันคือ  นักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล หรือ นพร. ค่ะ

วันที่ 17 มิถุนายน 2564 ลงพื้นที่หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงบ้านยูงทอง ม.10 ต.สนามชัย อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ ประกวดหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น” “เป็นสุข”

วันที่ 20 มิถุนายน 2564 รายงานทะเบียนรายชื่อและการประเมินผลก่อนการพัฒนาโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP/ผลิตภัณฑ์ชุมชน และส่งเสริมช่องทางการตลาดทางระบบ Offline/online โครงการภายใต้แผนงานฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชนของจังหวัดตามมติคณะรัฐมนตรี และแก้ไขข้อมูล(อัปเดต) รายงานผลตรวจสุขภาพกองทุนแม่ในระบบศูนย์ข้อมูลกลาง จำนวน 12 ตำบล ตำบลละ 2 ครัวเรือน

วันที่ 28 มิถุนายน 2564 เพิ่มรายชื่อหมู่บ้าน/ชุมชน ที่จะเข้ารับพระราชทานเงินเงินขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน ปี 2564 บ้านโนนมะงา ม.2 ต.สะแก อ.สตึก จ.บุรีรัมย์

วันที่ 29 มิถุนายน 2564 เข้าร่วมประชุมโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ otop ผลิตภัณฑ์ชุมชน การส่งเสริมช่องทางการตลาดทั้งทางระบบออนไลน์และะออฟไลน์ (พัฒนากลุ่มอาชีพ)

วันที่ 2 กรกฎาคม 2564 อัพเดตข้อมูลยอดจำหน่ายสินค้า OTOP ประจำเดือนมิถุนายน ยืนยันข้อมูลยอดจำหน่ายสินค้า OTOP ประจำเดือนมิถุนายนระดับอำเภอ จำนวน 200 กลุ่ม

วันที่ 5 กรกฎาคม 2564 จัดทำรายการจัดหาพันธุ์พืชตามโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมหลักพัฒนาศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง : การพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล” จำนวน 2 ราย แปลงนางณัฐนิช ขุมทอง ตั้งอยู่บ้านบิงน้อยพัฒนา หมู่ที่ 13 ตำบลสะแก แปลงนายบุญสงค์ อะช่วยรัมย์ ตั้งอยู่บ้านโคกสูง หมู่ที่ 6 ตำบลสะแกอ.สตึก จ.บุรีรัมย์

วันที่ 5 – 6 กรกฎาคม 2564 จัดทำเอกสารหนังสือนำส่งค้ำประกันสัญญาฯ จ้างก่อสร้างระบบชลประทานโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมหลักพัฒนาศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง : การพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล”

วันที่ 8 – 9 กรกฎาคม 2564 จัดทำเอกสารกรรมการตรวจรับพัสดุโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนองนา โมเดล” จำนวน 3 รายแปลง นางบุญโฮม บุญตา บ้านโนนมะงา หมู่ที่ 2 ตำบลสะแก แปลง นายธนิสร แสงสิงห์ บ้านสะแก หมู่ที่ 1 ตำบลสะแก แปลง  นางดาหวัน บุญลาวรรณ บ้านหนองตาเพ็ง หมู่ที่ 4 ตำบลสะแก

วันที่ 9 กรกฎาคม 2564 จัดทำเอกสารขอปรับรูปแบบรายการงานก่อสร้างโครงการโคกหนองนาโมเดล แปลงนายธนิสร แสนสิงห์ หมู่ที่ ๑ บ้านสะแก ต.สะแก อ.สตึก จ.บุรีรัมย์

วันที่ 12 กรกฎาคม 2564 จัดทำเอกสารวัสดุโครงการส่งเสริมและพัฒนาหมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดินและโครงการสร้างความมั่นคงด้านอาชีพและรายได้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ซึ่งสำหรับวันที่ประจำอยู่สำนักงานไม่ได้ลงพื้นที่ก็จะสนับสนุนการดำเนินงานการเตรียมความพร้อมด้านข้อมูลของหน่วยงาน และงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย งานทั่วไปภายในสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสตึก เช่น ลงทะเบียนรับ-ส่ง หนังสือราชการของทางสำนักงาน จัดเตรียมเอกสารในการประชุมโครงการฯ และงานอื่นๆ ภายในระยะเวลา ที่ผ่านมานั้น ที่ได้เข้ามาทำงานในสำนักพัฒนาชุมชนอำเภอสตึก ดิฉันได้เรียนรู้งานในหลายอย่าง จากพี่ ๆ ในสำนักงาน ที่ค่อยให้คำปรึกษาเรื่องงานเป็นอย่างดี

Tags: , , , ,

อื่นๆ

เมนู