ป้องกัน COVID-19 ให้ออกจากชีวิต

สมควร สีชมภู

การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 สร้างความโกลาหลให้กับโลกเป็นอย่างมากรวมทั้งเป็นฝันร้ายให้กับชีวิต สถานการณ์การระบาดภายในประเทศไทยยังเป็นช่วงเวลาอันตรายมากทีเดียวมีการแพร่กระจายอย่างรวดเร็วและเพิ่มมากขึ้น ฉะนั้นเราจำเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิตประจำวันให้เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบัน โดยวิธีที่ดีเพื่อหลีกหนีไวรัสโคโรนานี้มีได้หลายวิธีการปฏิบัติและหลายรูปแบบ ได้แก่ การบริโภคอาหาร การหลีกหนีความเสี่ยง การดูแลเรื่องความสะอาด เป็นต้น

ด้านการบริโภคอาหารควรเป็นอาหารปรุงสุกใหม่เสมอ สะอาดถูกสุขอนามัย ดื่มน้ำสะอาดให้เพียงพอต่อร่างกาย ด้านการหลีกหนีความเสี่ยงนั้นในปัจจุบันมีการประกาศให้มีการหลีกเลี่ยงพื้นที่ชุมชนแออัด หลีกเลี่ยงการสัมผัสผู้ที่เป็นโรค หลีกเลี่ยงการรวมตัวกัน หลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังพื้นที่สุ่มเสี่ยงหรือพื้นที่การระบาดของเชื้อไวรัส หลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารกึ่งสุกกึ่งดิบ  ด้านการดูแลเรื่องความสะอาดควรล้างมือด้วยสบู่อย่างน้อย 20 วินาที หรือล้างมือด้วยแอลกอฮอล์อย่างสม่ำเสมอ หมั่นใส่หน้ากากเมื่อต้องออกจากบ้าน หรือเดินทางไปสถานที่ต่างๆ

ในเดือนนี้ทางโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ โดยเฉพาะในพื้นที่ตำบลสตึกได้ให้ความสำคัญในการเตรียมรับมือในการป้องกันไวรัสโควิด-19 ให้ออกจากชีวิตของชาวบ้านตำบลสตึก โดยได้ดำเนินกิจกรรมนำองค์ความรู้ไปช่วยชุมชน Health Care ซึ่งเป็นกิจกรรมส่งเสริมให้ความรู้เพื่อการปฏิบัติตนอย่างถูกหลักสุขภาวะตามนโยบาย 6 อ. สำหรับการหนุนเสริมคุณภาพชีวิตด้วยการดูแลสุขภาพคนในตำบล กิจกรรมมีดังต่อไปนี้ 1) การให้ความรู้เพื่อให้เท่าทันโรคโควิด-19 2) การออกกำลังกายเพื่อให้สุขภาพแข็งแรง 3) การทำเจลแอลกอฮอล์เพื่อใช้ในครัวเรือน โดยหวังว่าจะเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนช่วยเหลือสังคมไทยต่อไป

 

อื่นๆ

เมนู