นางสาวสุกัญญา เชิงหอม

       ในแต่ละปีมีเศษขยะจำพวกเศษผ้าที่เหลือทิ้งจากการผลิตในอุตสาหกรรม หรือกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ซึ่งเศษผ้ายิ่งนานวันยิ่งเสื่อมสภาพลงไม่ก่อให้เกิดประโยชน์หรือคุณค่า กลายเป็นขยะและเกิดภาวะโลกร้อน จึงได้มีแนวคิดในการเพิ่มมูลค่าเศษผ้าไหมไปใช้ให้เกิดประโยชน์ แล้วยังเป็นลดปริมาณขยะ และช่วยให้ชุมชนมีรายได้มากขึ้นอีกด้วย

เมื่อวันศุกร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2564 โครงการ U2T ยกระดับเศรษฐกิจและสังคมแบบบูรณาการ ได้ร่วมกับชาวบ้านในชุมชน ชาวบ้านหนองเกาะและชาวบ้านคูขาด ตำบลสตึก อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีการจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ด้วยผ้าทอมือ จากเศษผ้าไหม เพื่อต่อยอดจากการทำกระเป๋าเย็บมือจากการอบรมครั้งก่อน ภายใต้โครงการ “การพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาผ้าทอมือเพื่อการส่งเสริมการตลาดแบบเชิงรุก ภายใต้แนวคิดการส่งเสริมสุขภาวะ สร้างสรรค์และสร้างสุขอย่างยั่งยืน” การทำตุ๊กตาจากเศษผ้าไหม ได้สร้างรายได้ให้ชุมชน

โดยเศษผ้าไหมที่เหลือทิ้งมาสร้างประโยชน์ ซึ่งผ้าไหมมีราคาสูงอยู่แล้ว การนำเศษผ้าไหมมาประยุกต์ใช้ในการประดิษฐ์ตุ๊กตาตาหมีเป็นการสร้างมูลค่าอีกอย่างหนึ่ง

 

อื่นๆ

เมนู