1. หน้าแรก
  2. คณะวิทยาศาสตร์
  3. SC08 - ตำบลสตึก อำเภอสตึก
  4. SC08 รายละเอียดการปฏิบัติงานของนักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือนสิงหาคม 2564

SC08 รายละเอียดการปฏิบัติงานของนักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือนสิงหาคม 2564

รายละเอียดการปฏิบัติงานของนักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสตึก

จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือนสิงหาคม 2564

         สวัสดีค่ะ ดิฉันนางสาวสริดา เกษนอก ผู้จ้างโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ตำแหน่ง กพร. ในกลุ่มของ SC08 – ตำบลสตึก อำเภอสตึก ได้รับเลือกให้ปฏิบัติหน้าที่กับสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสตึกค่ะ ซึ่งสำหรับสำนักงานพัฒนาชุมชน ตำแหน่งของดิฉันคือ  นักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล หรือ นพร. ค่ะ

วันที่ 15-16 กรกฎาคม 2564 เข้าร่วมอบรมโครงการส่งเสริมเยาวสตรีสู่ผู้นำสตรีรุ่นใหม่ระดับจังหวัด ณ บ้านสนวนรีสอร์ท ต.สนวน อ.ห้วยราช จ.บุรีรัมย์

วันที่ 19 กรกฎาคม 2564 เข้าประชุมโครงการมอบพันธุ์ไม้เศรษฐกิจ ประชุมเชิงปฎิบัติการ Moblie clinic กองทุนแก้ไขปัญหาความยากจน(กข.คจ.) จำนวน 16 หมู่บ้าน

วันที่ 22 กรกฎาคม 2564 ผลการประเมินศักยภาพในระบบ cdd healthy fund โดยจัดเก็บ รวบรวม บันทึก และตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลดังนี้
๑) ข้อมูลประเมินผลการดำเนินงานกองทุนชุมชน ได้แก่ กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต และโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน
๒) ข้อมูลประชาชนเข้าถึงแหล่งทุน                                                                                                                                นำเข้าข้อมูลประเมินผลการดำเนินงานกองทุนชุมชน ได้แก่ กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน และข้อมูลประชาชนเข้าถึงแหล่งทุน จำนวน 12 หมู่บ้าน จำนวน 381 ราย

วันที่ 23 กรกฎาคม 2564 จัดทำเอกสารทะเบียนการบริหารจัดการหนี้ ไปสู่ 1 ครัวเรือน 1 สัญญา ทะเบียนคุมลูกหนี้ บ้านท่าม่วงใหม่หมู่ที่ 12 ตำบลท่าม่วง อำเภอสตึก จ.บุรีรัมย์

วันที่ 29-30 กรกฎาคม 2564 ลงพื้นที่จิตอาสาพัฒนาเอามื้อสามัคคีโคกหนองนาโมเดล ผลความก้าวหน้าการดำเนินกิจกรรมการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล” ของหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง แปลงนางธนพัต โยยรัมย์ ณ บ้านตาลอง ต.ทุ่งวัง อ.สตึก จ.บุรีรัมย์

วันที่ 3 สิงหาคม 2564 จัดทำเอกสารขอปรับแบบรายงานก่อสร้าง โครงการโคกหนองนาโมเดล แปลงนางธัญยารัตน์ นัตถิวัน

วันที่ 4 สิงหาคม 2564 จัดทำเอกสารภาพกิจกรรม โครงการสร้างความมั่นคงด้านอาชีพและรายได้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ปี 2564 กิจกรรมหลัก : สร้างและพัฒนาสัมมาชีพชุมชนในระดับหมู่บ้าน บ้านร่อนทองเหนือ ม.16 ต.ร่อนทอง อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ ณ ศาลาประชาคมหมู่บ้านร่อนทองเหนือ

วันที่ 5 สิงหาคม 2564จัดทำเอกสารภาพกิจกรรมโครงการแม่ของแผ่นดิน

วันที่ 9 สิงหาคม 2564 จัดทำเอกสารภาพวัสดุ เครื่องเขียน อุปกรณ์หรือค่าจ้างถ่ายเอกสารสำนักงาน โครงการการแก้ไขปัญหาหนี้สินภาคครัวเรือนของประชาชน กิจกรรมศูนย์จัดการกองทุนชุมชนสู่การเป็นต้นแบบด้านบริหารจัดการหนี้ กิจกรรมที่ 2 ประชุมเชิงปฎิบัติการสนับสนุนการดำเนินงานศูนย์จัดการกองทุนชุมชนสู่การเป็นต้นแบบการบริหารจัดการหนี้

วันที่ 10 สิงหาคม 2564 ปรับแบบแก้ไขข้อมูลในแบบให้ถูกต้อง โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” จำนวน 1 แปลง และจัดทำเอกสารภาพวัสดุสำนักงาน สำหรับไตรมาสที่ 4

วันที่ 13 สิงหาคม 2564 นำเข้าข้อมูลแบบรายงานภาวะหนี้สินและฐานะทางการเงิน โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) จำนวน 11 หมู่บ้าน และจัดทำเอกสารภาพกิจกรรมโครงการศูนย์จัดการกองทุนชุมชนบ้านสมหวัง ม.8 ต.ทุ่งวัง อ.สตึก จังหวัดบุรีรัมย์

ซึ่งงสำหรับวันที่ประจำอยู่สำนักงานไม่ได้ลงพื้นที่ก็จะสนับสนุนการดำเนินงานการเตรียมความพร้อมด้านข้อมูลของหน่วยงาน และงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย งานทั่วไปภายในสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสตึก เช่น ลงทะเบียนรับ-ส่ง หนังสือราชการของทางสำนักงาน จัดเตรียมเอกสารในการประชุมโครงการฯ และงานอื่นๆ ภายในระยะเวลา ที่ผ่านมานั้น ที่ได้เข้ามาทำงานในสำนักพัฒนาชุมชนอำเภอสตึก ดิฉันได้เรียนรู้งานในหลายอย่าง จากพี่ ๆ ในสำนักงาน ที่ค่อยให้คำปรึกษาเรื่องงานเป็นอย่างดี

 

 

 

Tags: , , , , , ,

อื่นๆ

เมนู