ผ้าใหมงามแห่งหนองเกาะแก้ว

                                                                                   นันทวัฒน์ ยารัมย์

               หมู่บ้าน หนองเกาะแก้ว คือชื่อชุมชนของชาวไทยเชื้อสายลาว ที่ได้ดำเนินการรับผิดชอบในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย การลงพื้นที่ตรวจครั้งนี้ได้รับควงามอนุเคราะห์จากผู้ใหญ่บ้านหมู่12 ในการอำนวยความสะดวกและให้ข้อมูลและประโยชน์ข้อมูลต่างๆ และยังอีกทั้งชาวบ้านยังให้ความรวมมือในการให้ความรู้ต่างๆที่มีในหมู่บ้าน

บ้านหนองเกาะแก้ว ตั้งอยู่หมู่ที่12 ตำบลสตึก อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ มีประชากรที่เยอะพอสมควร ชาวบ้านส่วนใหญ่มีรายได้ฉลี่ยอยู่ที่ระดับปานกลาง ประกอบอาชีพ เกษตรกรเป็นหลัก รองลงมาคอรับจ้างในชุมชนของตนเอง และยังมีการทอผ้าเป็นอาชีพเสริมของหมู่บ้านเสริมสร้างรายได้ให้กับชุมชน ทำให้ชุมชนมีชื่อเสียงในเรื่องการทอผ้า

โดยภาพรวมแล้วชุมชนหนองเกาะแก้วมีศักยภาพในการพัฒนาหลายด้าน เช่น การทอผ้าไหม วัฒนธรรมพื้นบ้าน สภาพความเป็นอยู่ที่ดี เป็นต้น แต่มีหลายด้านที่ประสบปัญหาคือ การลักขโมย เรื่องยาเสพติด การเกิดภาระหนี้สินที่ไปกู้ยืมมา รวมทั้งผลกระทบจากสถานการณ์โควิด19 เหล่านี้เป็นปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อครัวเรือนและชุมชนในปัจจุบัน จากการลงพื้นที่ครั้งนี้ก็ทำให้ได้รู้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการไปนำวิเคราะห์เพื่อวางแผนพัฒนา ส่งเสริมและยกระดับคนในชุมชน

อื่นๆ

เมนู