เกษตรอินทรีย์ วิถีชุมชน

นางสาวณัฐพร  ชัยโต

           เกษตรอินทรีย์ คือการทำการเกษตรด้วยกรรมวิธีทางธรรมชาติ โดยที่พื้นที่ที่ทำเกษตรนั้น ต้องไม่มีสารพิษ หรือสารเคมีตกค้างและหลีกเลี่ยงจากการปนเปื้อนของสารเคมีทั้งทางดิน ทางน้ำ และทางอากาศ เพื่อความสมบูรณ์ทางชีวภาพในระบบนิเวศน์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมให้เป็นไปตามสมดุลของธรรมชาติให้มากที่สุด โดยไม่ใช้สารเคมีสังเคราะห์ หรือสิ่งที่ได้มาจากการตัดต่อพันธุกรรม

          การทำเกษตรอินทรีย์ แต่เดิมหมู่บ้านคูขาดพัฒนาได้ทำการเกษตรแบบธรรมชาติอยู่แล้ว และเริ่มทำเกษตรเคมีในภายหลังคนในหมู่บ้านได้เข้ารับการตรวจเลือดประจำปี ผลตรวจพบว่า 80% มีสารพิษปนเปื้อนในเลือด จึงได้วิเคราะห์สาเหตุของเรื่องนี้ และคิดว่าน่าจะเกิดจากการใช้สารเคมีในการเกษตร เช่น การปลูกข้าว ทำนา ทำไร่ และปลูกพืชผักสวนครัว ด้วยความเชื่อมั่นและความพร้อมในการเป็นหมู่บ้านอินทรีย์ หลังพบปัญหาที่เกิดขึ้น จึงมีแนวคิดปรับเปลี่ยนการทำเกษตรของคนในชุมชน ให้เลิกใช้สารเคมีทั้งหมด ก่อเกิดเป็นหมู่บ้านอินทรีย์ และหันมาใช้ปุ๋ยอินทรีย์ร่วมกับการทำเกษตรแบบผสมผสานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ปัจจุบัน เศรษฐกิจ สังคม สุขภาพ สภาพแวดล้อมของหมู่บ้านคูขาดพัฒนาดีขึ้นชัดเจน โดยเฉพาะครัวเรือนที่ทำเกษตรอินทรีย์ หรือ ครัวเรือนที่ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ คือมีสุขภาพร่างกายดีขึ้น สารเคมีในเลือดลดลงอย่างเห็นได้ชัด เนื่องจากได้รับประทานอาหารปลอดสารพิษ และมีชีวิตประจำวันห่างไกลจากสารเคมี ลดต้นทุนการผลิต เพราะใช้ปุ๋ยอินทรีย์ที่ชาวบ้านผลิตเองและทำให้สภาพแวดล้อมดีขึ้น สภาพดินสมบูรณ์ สภาพอากาศดี

           หมู่บ้านคูขาดพัฒนาถือเป็นชุมชนที่ประสบความสำเร็จอย่างสูงในทำการเกษตรอินทรีย์ที่เห็นผลเป็นรูปธรรม ชาวบ้านคูขาดพัฒนามีสุขภาพร่างกายดีขึ้น สารเคมีในเลือดลดลงอย่างเห็นได้ชัด เนื่องจากได้รับประทานอาหารปลอดสารพิษ และมีชีวิตประจำวันห่างไกลจากสารเคมี

อื่นๆ

เมนู