เราจะก้าวข้ามผ่านวิกฤตินี้ไปด้วยกัน

         นางสาวณัฐพร ชัยโต

     จากเหตุการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ก่อให้เกิดผลกระทบไปทั่วโลก ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นในหลายๆด้าน ทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม ผู้คนได้รับผลกระทบทุกภาคส่วน ทำให้ต้องพยายามปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน จึงได้จัดกิจกรรมการลงพื้นที่ไปให้ข้อมูลความรู้แก่ชาวตำบล สตึกเกี่ยวกับโรคไวรัสโควิด- 19

      เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 ได้แพร่กระจายไปทั่วประเทศไทยอย่างรวดเร็ว ทำให้เกิดผลกระทบกับวิถีชีวิตที่เป็นอยู่ของประชาชน ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ได้มีโครงการU2T Covid-19 Week ก้าวต่อไปสู้ภัยโควิด ได้จัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่อง ส่งเสริมสุขภาพตามหลัก 6 อ. ในกิจกรรมได้มีการสาธิตการออกกำลังกายและการจัดการอารมณ์ของตนเอง การบรรยายเรื่อง การรับประทานอาหารให้ครบ5หมู่ การจัดการสิ่งแวดล้อม และหลีกเลี่ยงอบายมุข การบรรยายความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโรคโควิด-19และวัคซีนป้องกันโรคโควิด และได้มีการสาธิตการทำสเปย์แอลกอฮอร์ ซึ่งได้รับความร่วมมือและความสนใจจากชาวตำบลสตึกเป็นอย่างมาก

    ถึงแม้ในปัจจุบันจะมีวัคซีนป้องกันไวรัสโควิด-19 แต่เราทุกคนก็ยังต้องดูแลสุขภาพตัวเอง หมั่นล้างมือให้สะอาดอยู่เสมอ    ควรล้างมือก่อนรับประทานอาหาร ใช้ช้อนกลางตักอาหาร สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งก่อนออกจากบ้านและเว้นระยะห่างทางสังคม

อื่นๆ

เมนู