• แม่น้ำมูล ไหลผ่านแบ่งอาณาเขตระหว่างจังหวัดสุรินทร์และจังหวัดบุรีรัมย์ ชาวบ้านบริเวณนั้นได้ใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำ ก่อให้เกิดอารยธรรมมากมาย ที่นี่ตำบลสตึก มีประเพณีแข่งเรือยาวประจำปีที่ได้รับความสนใจจากผู้คนจำนวนมาก ทั้งชาวอำเภอสตึกเอง และอำเภอใกล้เคียง นอกจากประเพณีแข่งเรือยาวที่เป็นเอกลักษณ์ของตำบลสตึกแล้ว ยังมีผ้าไหมทอมือที่มีลวดลายความสวยงามอีกด้วย

ข้าพเจ้าได้ดำเนินการรับผิดชอบในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย การลงพื้นที่สำรวจในครั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์จากผู้ใหญ่สมศักดิ์ ชุมสิทธิ์ ในการอำนวยความสะดวกและให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่โครงการ อีกทั้งอาสาสมัครสาธารณะสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.) ที่อำนวยความสะดวกในการพาลงสำรวจชุมชน ตลอดจนชาวบ้านในชุมชนที่ให้ความร่วมมือให้ข้อมูลต่างๆที่เป็นประโยชน์เป็นอย่างดี

ชุมชนหนองเกาะแก้ว หมู่ 12 ตำบลสตึก อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ ชาวบ้านในชุมชนทำการเกษตร ปลูกมันสำปะหลัง และปลูกยางพาราเป็นส่วนใหญ่ ว่างการจากทำการเกษตร มีการรวมกลุ่มของชาวบ้านบางส่วนเลี้ยงหม่อน ทอผ้าไหม

ผ้าไหมของชุมชนที่นี่มีความสวยงาม มีความหลากหลายทั้งรูปแบบ ลวดลาย และสีสัน ใช้ใส่ในงานมงคลและโอกาสต่างๆ เช่น งานบวช งานแต่ง งานวันเข้า-ออก พรรษา เป็นต้น

ปัจจุบันมีการนำผ้าไหมมาแปรรูปให้มีความทันสมัยและเพิ่มมูลค่าให้กับผ้าไหมมากขึ้น รวมทั้งมีการจัดจำหน่ายให้กับคนที่สนใจอีกด้วย

อื่นๆ

เมนู