สร้างมูลค่าจากเศษผ้าเหลือใช้

กระผมนายรังสิวุฒิ แถวนาชุม ผู้ปฏิบัติงาน ตำแหน่งงาน ประชาชน ผู้จ้างงานในโครงการ U2T ยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ กลุ่มของ SC08 – ตำบลสตึก อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์

รายละเอียดการปฏิบัติหน้าที่ดำเนินงาน ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2564

เมื่อวันศุกร์ ที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 โครงการ U2T ยกระดับเศรษฐกิจและสังคมแบบบูรณาการ ได้ร่วมกับชาวบ้านหนองเกาะ ชาวบ้านคูขาด จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการทำผลิตภัณฑ์ด้วยผ้าทอมือ เพื่อต่อยอดจากการทำกระเป๋าเย็บมือจากการอบรมรมครั้งก่อน ภายใต้ “โครงการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญา ส่งเสริมให้ชาวบ้านมีรายได้ มีอาชีพจากการลงทุนที่ต้นทุนน้อย แปรผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ในชุมชน เพื่อส่งเสริมการตลาดแบบเชิงรุก สู่ เริ่มจากการวาดภาพเพื่อตัดเศษผ้าตามแพทเทิร์นที่วางไว้ จากนั้นทำการเย็บด้วยการด้นถอยหลังให้สวยงาม และหลังจากที่เย็บส่วนประกอบต่าง ๆ

 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

–  เพื่อเสริมสร้างอาชีพแก่ชุมชน

–  เพื่อต่อยอดความรู็ที่มีอยู่ การแปรรูปของที่มีในชุมชน

–  เพื่อฝึกสมาธิใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

 

อื่นๆ

เมนู