ร่วมมือร่วมใจจิตอาสาพัฒนาบวร 

อภิรดี ชินศิริพันธุ์

ในวันที่ 16 ตุลาคม 2564 พวกเราชาวU2T ได้ร่วมจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาบวรในโครงการบ้านวัดโรงเรียน ต.สตึก อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ.2564  ณ วัดป่ายางน้ำใส บริจาคสิ่งของที่จำเป็นให้แก่ทางวัดและร่วมมือกันทำความสะอาดภายในวัดและรอบบริเวณวัดอีกทั้งยังได้นำต้นไม้มาปลูกเพื่อให้เกิดความร่มรื่น

การทำจิตอาสา ช่วยลดปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในสังคม ช่วยแก้ปัญหาและสร้างสรรค์เพื่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่สังคม ยกตัวอย่างเช่น การช่วยกันดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม โดยการไม่ทิ้งขยะลงในแหล่งน้ำ การแยกขยะ การปลูกต้นไม้ การบริจาคสิ่งของ แม้แต่การประหยัดน้ำปะปาหรือไฟฟ้าที่เป็นของส่วนรวม โดยใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่า หรือบางคนที่ลุกขึ้นมาทำความดีกันคนละนิด หรือใช้ความรู้และประสบการณ์ที่มี เพื่อช่วยงาน หรือกิจกรรมต่าง ๆ ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนหรือสังคมโดยรวม ชุมชนไหนจะเข้มแข็งได้ ก็เพราะคนของเขาเข้มแข็ง มีศักยภาพ มีความรู้ มีความสามัคคี มีน้ำใจ มีจิตสำนึกต่อส่วนรวมมาก ๆ ยอมเสียสละได้ทุกเมื่อ เป็นแนวทางหนึ่งที่จะช่วยลดและแก้ปัญหาของสังคมไทยได้ดี สร้างคนให้เห็นแก่ประโยชน์ของผู้อื่นและสังคมโดยรวม พร้อมที่จะอาสา โดยสละแรงกาย แรงใจ เวลา หรือทรัพย์สินเงินทอง เพื่อประโยชน์สุขของส่วนรวม

 

อื่นๆ

เมนู