กิจกรรมจิตอาสา พัฒนาศูนย์รวมจิตใจด้วยพลังบวร ตำบลสตึก อำเภอสตึก
ในอดีตวัดถือได้ว่า เป็นศูนย์กลางและเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนในชุมชน รวมทั้งคนในชุมชนรอบๆ วัดยังใช้วัดเป็นสถานที่พบปะสังสรรค์ และทำกิจกรรมต่างๆ ร่วมกัน เช่น การประชุมหมู่บ้าน การประชุมราชการ หรือให้วัดเป็นศูนย์การเรียนรู้ แต่ในปัจจุบันท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงของสังคม วัฒนธรรมตะวันตกที่ไหลบ่าเข้ามาสู่สังคมไทย ทำให้เด็ก เยาวชน และประชาชน หันไปยึดติดในวัตถุนิยมมากเกินไป เป็นผลให้คนห่างไกลจากวัดโดยไม่รู้ตัว วัดจึงได้ลดบทบาทจากในอดีต สังคมไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนี้ หมู่บ้านแต่ละหมู่บ้านต่าง มี วัดประจำหมู่บ้านของตนเป็นศูนย์กลาง ซึ่งถือว่าเป็นสมบัติรวมของคนทั้งหมู่บ้าน
วัดต่าง ๆเหล่านี้สามารถนำบทบาทหน้าที่ของวัดให้เป็นศูนย์กลางของชุมชน เป็นที่พึ่งของประชาชน เป็นแหล่งศึกษาสำหรับการเรียนรู้ทางพระพุทธศาสนา  เป็นศูนย์รวมจิตใจของคนในชุมชน ส่วนพระสงฆ์เป็นตัวแทน ของวัด ในการแสดงบทบาทต่าง ๆ เป็นผู้นำทางจิตใจของ กิจกรรมจิตอาสา พัฒนาศูนย์รวมจิตใจด้วยพลังบวร ตำบลสตึก อำเภอสตึก
ในอดีตวัดถือได้ว่า เป็นศูนย์กลางและเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนในชุมชน รวมทั้งคนในชุมชนรอบๆ วัดยังใช้วัดเป็นสถานที่พบปะสังสรรค์ และทำกิจกรรมต่างๆ ร่วมกัน เช่น การประชุมหมู่บ้าน การประชุมราชการ หรือให้วัดเป็นศูนย์การเรียนรู้ แต่ในปัจจุบันท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงของสังคม วัฒนธรรมตะวันตกที่ไหลบ่าเข้ามาสู่สังคมไทย ทำให้เด็ก เยาวชน และประชาชน หันไปยึดติดในวัตถุนิยมมากเกินไป เป็นผลให้คนห่างไกลจากวัดโดยไม่รู้ตัว วัดจึงได้ลดบทบาทจากในอดีต สังคมไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนี้ หมู่บ้านแต่ละหมู่บ้านต่าง มี วัดประจำหมู่บ้านของตนเป็นศูนย์กลาง ซึ่งถือว่าเป็นสมบัติรวมของคนทั้งหมู่บ้าน
วัดต่าง ๆเหล่านี้สามารถนำบทบาทหน้าที่ของวัดให้เป็นศูนย์กลางของชุมชน เป็นที่พึ่งของประชาชน เป็นแหล่งศึกษาสำหรับการเรียนรู้ทางพระพุทธศาสนา  เป็นศูนย์รวมจิตใจของคนในชุมชน ส่วนพระสงฆ์เป็นตัวแทน ของวัด ในการแสดงบทบาทต่าง ๆ เป็นผู้นำทางจิตใจของประชาชน เป็นศูนย์รวมแห่งความเคารพ เชื่อถือ และการร่วมมือกันให้เกิดความสามัคคีความเป็นระเบียบเรียบร้อย
วัดจะต้องสะอาดร่มรื่นมีกิจกรรมเพื่อประชาชน  มีความพร้อมที่จะให้บริการแก่ประชาชนในท้องถิ่นที่มีความต้องการจะเข้าวัด  เพื่อบำเพ็ญกุศล  ศึกษาพระธรรมวินัยและหลักพระพุทธศาสนา  ประชาชนจะได้เห็นคุณค่าและเข้าวัดมากขึ้น
เพื่อต้องการให้วัดเป็นศูนย์กลางการพัฒนาชนบทให้ความร่วมมือสนับสนุนให้เกิดการรวมพลังทางทีมงาน U2T จึงจัดกิจกรรมจิตอาสาประจำเดือนตุลาคม 2564 ได้แก่ กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาบวรในโครงการ บ้าน วัด โรงเรียน ตำบลสตึก อำเภอสตึก โดยทางทีมงานได้ร่วมกันลงพื้นที่ที่วัดป่ายางน้ำ ในวันที่ 16 ตุลาคม 2564 เวลา 07.00 น.

ในช่วงเช้าทางทีมงานได้ถวายภัตตาหารเช้า ถวายสังฆทาน และของใช้ที่จำเป็นต่างๆให้แก่วัด รวมถึงการสาธารณูปการ การปลูกต้นไม้เพื่อให้เกิดความร่มรื่น และการทำความสะอาดสิ่งของต่างๆรวมถึงทำความสะอาดบริเวณวัดร่วมกับชุมชนเพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างวัดกับประชาชนในท้องถิ่น

กิจกรรมจิตอาสาประจำเดือน ตุลาคม 2564 แสดงให้เห็นว่ากิจกรรมครั้งนี้ไม่แม้แต่เพียงเป็นการบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์เพียงอย่างเดียว แต่ยังเป็นการร่วมมือร่วมใจทั้งพระภิกษุสงฆ์ที่อาศัยอยู่ภายในวัดและชุมชนชาวบ้านยางน้ำใส ได้พัฒนาสภาพแวดล้อประชาชน เป็นศูนย์รวมแห่งความเคารพ เชื่อถือ และการร่วมมือกันให้เกิดความสามัคคีความเป็นระเบียบเรียบร้อย
วัดจะต้องสะอาดร่มรื่นมีกิจกรรมเพื่อประชาชน  มีความพร้อมที่จะให้บริการแก่ประชาชนในท้องถิ่นที่มีความต้องการจะเข้าวัด  เพื่อบำเพ็ญกุศล  ศึกษาพระธรรมวินัยและหลักพระพุทธศาสนา  ประชาชนจะได้เห็นคุณค่าและเข้าวัดมากขึ้น
เพื่อต้องการให้วัดเป็นศูนย์กลางการพัฒนาชนบทให้ความร่วมมือสนับสนุนให้เกิดการรวมพลังทางทีมงาน U2T จึงจัดกิจกรรมจิตอาสาประจำเดือนตุลาคม 2564 ได้แก่ กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาบวรในโครงการ บ้าน วัด โรงเรียน ตำบลสตึก อำเภอสตึก โดยทางทีมงานได้ร่วมกันลงพื้นที่ที่วัดป่ายางน้ำ ในวันที่ 16 ตุลาคม 2564 เวลา 07.00 น.

ในช่วงเช้าทางทีมงานได้ถวายภัตตาหารเช้า ถวายสังฆทาน และของใช้ที่จำเป็นต่างๆให้แก่วัด รวมถึงการสาธารณูปการ การปลูกต้นไม้เพื่อให้เกิดความร่มรื่น และการทำความสะอาดสิ่งของต่างๆรวมถึงทำความสะอาดบริเวณวัดร่วมกับชุมชนเพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างวัดกับประชาชนในท้องถิ่น

กิจกรรมจิตอาสาประจำเดือน ตุลาคม 2564 แสดงให้เห็นว่ากิจกรรมครั้งนี้ไม่แม้แต่เพียงเป็นการบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์เพียงอย่างเดียว แต่ยังเป็นการร่วมมือร่วมใจทั้งพระภิกษุสงฆ์ที่อาศัยอยู่ภายในวัดและชุมชนชาวบ้านยางน้ำใส ได้พัฒนาสภาพแวดล้อม และความเป็นอยู่ของคนในชุมชนอีกด้วย

อื่นๆ

เมนู