“ผู้รับอิ่มใจ ผู้ให้อิ่มบุญ”
โครงการจิตอาสา พัฒนาบวร วัด บ้าน โรงเรียน

  •           วัดป่าบ้านยางน้ำใส เป็นวัดเก่าแก่ที่มีความสำคัญที่สุดแห่งหนึ่ง เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ มีอาณาบริเวณกว้างขวาง และเป็นวัดที่ประชาชนส่วนใหญ่ ใช้ประกอบกิจกรรมต่างๆ ทางศาสนา ทั้งเข้ามาเยี่ยมชมเพื่อไหว้สักการะ และขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ และด้วยเหตุที่ประชาชนส่วนใหญ่ที่เข้ามาประกอบกิจธุระที่วัด ได้นำอาหาร น้ำ และขนมขบเคี้ยวเข้ามารับประทานแล้วทิ้งลงในบริเวณวัด หรือพื้นที่บริเวณรอบๆกุฏิพระสงฆ์ ก็มีใบไม้ และขยะอยู่บ้าง จึงทำให้วัดเกิดความสกปรกมากยิ่งขึ้น และยังมีนกพิราบมาอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก ส่งผลให้พระภิกษุสามเณรในวัด ต้องแบกรับภาระ ทำความสะอาดเพิ่มมากขึ้นตามไปด้วย ด้วยเหตุดังกล่าว ทางคณะผู้ปฏิบัติงาน จึงเห็นสมควรอย่างยิ่งที่จะจัดให้มีโครงการจิตอาสาพัฒนาวัด เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดี ที่จะช่วยสร้างจิตสำนึกให้กับประชาชนทุกคนให้มีส่วนร่วมในการรักษาความสะอาดมากยิ่งขึ้น

         พวกเราชาว U2T จึงมีแนวคิดที่จะพัฒนา และยกระดับจิตใจของบุคคลให้มีความเจริญ และเป็นจิตสาธารณะเพิ่มมากขึ้น โดยจุดเริ่มต้นของโครงการในครั้งนี้ คือ การทำความสะอาดพื้นที่ต่างๆภายในบริเวณวัด ช่วยกันทำความสะอาดภายในโบสถ์ ศาลา เก็บขยะ ปลูกต้นไม้ พัฒนาเพื่อให้เกิดความสะอาด น่าอยู่ เป็นระเบียบเรียบร้อย เพื่อรักษาความสะอาดในชุมชน ร่วมกันพัฒนาดูแลรักษาสถานที่ให้มีความสะอาด ปราศจากเศษขยะ ฝุ่นละออง ร่วมแรงร่วมใจ ร่วมมือกันทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์เพื่อส่วนรวม สร้างความสามัคคี และการปลูกฝังความสำนึก ให้มีความรับผิดชอบต่อตนเอง และสังคม หรือสาธารณะ เป็นการสร้างคุณธรรม จริยธรรม ให้เกิดขึ้นกับบุคคลโดยทั่วไป โดยเฉพาะเด็ก เยาวชน และประชาชน ให้รู้จักเสียสละ และสร้างจิตสำนึกที่ดี มีจิตใจเมตตา และเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อผู้อื่น โดยไม่หวังผลตอบแทน มีจิตใจเสียสละ เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน โครงการจิตอาสายังช่วยให้ผู้ที่เข้าร่วมโครงการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์อีกด้วย

   วัดป่ายางน้ำใส นอกจากจะเป็นศาสนสถานและศูนย์รวม จิตใจของพุทธศาสนิกชนแล้ว ยังเป็นสถานที่ศึกษาทางธรรมชาติอีกแห่งหนึ่ง เนื่องจาก วัดป่ายางน้ำใสเป็นสถานที่ ที่อุดมสมบูรณ์ด้วยต้นไม้นานาพันธ์ และสัตว์ป่า เช่น กระรอก บ่าง และอื่น ๆ อีกมากมาย มีความร่มรื่นเหมาะสำหรับเป็นแหล่งศึกษาทางธรรมชาติในชุมชน และเป็นที่พักผ่อนสำหรับผู้ที่รักความสงบ    อิ่มใจ อิ่มบุญ ด้วยการ “ให้” และ “แบ่งปัน”พวกเราชาว U2T อิ่มบุญกันถ้วนหน้าไปเลย

Tags:

อื่นๆ

เมนู