จิตอาสา เป็นงานที่ทำด้วยความสมัครใจ เสียสละ เพื่อผลแห่งความดี โดยไม่หวังผลตอบแทน และไม่แบ่งแยกเพศ อายุ ฐานะทางสังคม เศรษฐกิจ หรือ ยศ ตำแหน่งใด ๆ โดยถือว่า “ประชาชนจิต อาสา” คือ ผู้ที่เสียสละ มีจิตอันเป็นกุศล เพื่อทำงานสร้างประโยชน์ให้กับประเทศชาติ

วัดกับชุมชนเป็นของที่อยู่คู่กันมานาน วัดเป็นที่พึงพิงและเป็นศูนย์รวมทางจิตใจของชาวบ้านและชุมชนโดยรอบ วัดเป็นศูนย์กลางของชุมชน เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ทางพระพุทธศาสนา เป็นศูนย์รวมแห่งความเคารพเชื่อถือ และการร่วมมือกันให้เกิดความสามัคคีความเป็นระเบียบเรียบร้อย วัดจะต้องสะอาดร่มรื่นมีกิจกรรมเพื่อประชาชน มีความพร้อมที่จะให้บริการแก่ประชาชนในท้องถิ่นที่มีความต้องการจะเข้าวัด เพื่อบำเพ็ญกุศล ศึกษาพระธรรมวินัยและหลักพระพุทธศาสนา

เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม ที่ผ่านมา ผู้จ้างงานได้ลงพื้นที่ปฏิบัติกิจกรรมจิตอาสา ที่วัดป่ายางน้ำใส บ้านยางน้ำใส ตำบลสตึก อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ ในช่วงเช้าทางทีมงานผู้จ้างงานได้ถวายภัตตาหารเช้า ถวายสังฆทาน และของใช้ที่จำเป็นต่างๆให้แก่วัด รวมถึงการสาธารณูปการ การปลูกต้นไม้เพื่อให้เกิดความร่มรื่น และการทำความสะอาดสิ่งของต่างๆรวมถึงทำความสะอาดบริเวณวัดร่วมกับชุมชนเพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างวัด ชุมชน และประชาชนในพื้นที่

ในการปฏิบัติกิจกรรมกิจอาสาในครั้งนี้ ไม่เพียงได้บําเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคมเท่านั้น แต่ยังได้สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างประชาชนในพื้นที่ และได้รับความร่วมมือระหว่างชุมชน วัด รวมถึงผู้จ้างงานเป็นอย่างดี

อื่นๆ

เมนู