รายละเอียดการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ดำเนินงาน
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดบุรีรัมย์
ประจำเดือนตุลาคม  พ.ศ. 2564

              ข้าพเจ้านางสาวรัชนีกรณ์ เสงี่ยมทรัพย์ ผู้จ้างโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ตำแหน่ง กพร. ในกลุ่มของ SC08 – ตำบลสตึก อำเภอสตึก ได้รับเลือกให้ปฏิบัติหน้าที่กับสำนักงานประกันสังคมจังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งสำหรับในเดือนตุลาคมนี้ ดิฉันได้รับหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่ดำเนินงานซึ่งได้มีการปฏิบัติหน้าที่ ดังจะกล่าวต่อไปนี้

                วันที่  17  กันยายน  2564   สำนักงานประกันสังคมจังหวัดบุรีรัมย์ได้มีพิธีวางศิลาฤกษ์ฐานประดิษฐานพระพุทธรูป   ทำพิธีโดยพระครูบุรีรัตน์พัฒนา 


            วันที่ 30  กันยายน  2564  ได้รับมอบหมายให้จจัดทำคลิปวิดีโอและ อินโฟกราฟฟิค เกี่ยวกับวิธีการชำระเงินสมทบมาตรา 40 ผ่านตู้บุญเติม

             เดือนตุลาคมนี้ ดิฉันได้รับมอบหมายงานจากฝ่ายทะเบียนและประสานงานแพทย์ให้ทำหน้าที่ค้นหาที่อยู่และเบอร์โทรติดต่อผู้ประกันตนตามมาตรา 39 และมาตรา 40  เพื่อติดต่อและพิมพ์หนังสือส่งเพื่อแจ้งผู้ประกันตนให้ดำเนินการผูกพร้อมเพย์ด้วยเลขบัตรประชาชน เพื่อรับเงินโครงการเยียวยาเนื่องจากมาตรการของรัฐในพื้นที่สีแดงเข้มสูงสุดและเข้มงวด 


นอกจากนี้ยังได้รับมอบหมายทำหน้าที่ อนุมัติคืนเงินสมทบในระบบอิเล็กทรอนิกส์ บันทึกการลงทะเบียนรับแจ้งคำขอรับเงินคืน พิมพ์หนังสือราชการ เรื่อง คำขอคืนเงินสมทบ จัดส่งหนังสือแจ้งเปลี่ยนสถานพยาบาล เลือกสถานพยาบาล


จากการทำงานที่ผ่านมาจะเข้าสู่เดือนที่ 9  ในการปฏิบัติงาน  ทำให้ดิฉันได้เรียนรู้การทำงานเกี่ยวกับประกันสังคมมากยิ่งขึ้น  มีทักษะการทำงานมากยิ่งขึ้น  ขอบพระคุณไปยังพี่เจ้าหน้าที่ประกันสังคมที่แนะนำแนวทางการทำงานเป็นอย่างดี  ขอบพระคุณไปยังผู้ดำเนินโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)  ที่ทำให้ดิฉันได้มีโอกาสมาเรียนรู้การทำงานที่ประกันสังคมจังหวัดบุรีรัมย์

Tags: ,

อื่นๆ

เมนู