1. หน้าแรก
  2. คณะวิทยาศาสตร์
  3. SC08 - ตำบลสตึก อำเภอสตึก
  4. SC08 รายละเอียดการปฏิบัติงานของนักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือนตุลาคม 2564

SC08 รายละเอียดการปฏิบัติงานของนักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือนตุลาคม 2564

 รายละเอียดการปฏิบัติงานของนักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล สำนักงานพัฒนาชุมชน

อำเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือนตุลาคม 2564

      สวัสดีค่ะ ดิฉันนางสาวสริดา เกษนอก ผู้จ้างโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ตำแหน่ง กพร. ในกลุ่มของ SC08 – ตำบลสตึก อำเภอสตึก ได้รับเลือกให้ปฏิบัติหน้าที่กับสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสตึกค่ะ ซึ่งสำหรับสำนักงานพัฒนาชุมชน ตำแหน่งของดิฉันคือ  นักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล หรือ นพร. ค่ะ

วันที่ 17 กันยายน 2564 นำเข้าข้อมูลผลการประเมินศักยภาพในระบบ cdd healthy fund ข้อมูลประเมินผลการดำเนินงานกองทุนชุมชน ได้แก่ ข้อมูลประชาชนเข้าถึงแหล่งทุน บ้านกอก ม.4 ต.ทุ่งวัง อ.สตึก จำนวน 25 ราย

วันที่ 21 กันยายน 2564 จัดทำเอกสารภาพการจัดสรรงบประมาณค่าใช้จ่ายในการบริหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (เพิ่มเติม) และจัดทำเอกสารภาพวัสดุโครงการตลาดนัดคนไทยยิ้มได้(ตลาดหน้าที่ว่าการอำเภอสตึก) อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์

วันที่ 28 กันยายน 2564 แก้ไข/อัพเดทข้อมูล จปฐ. จำนวน 42 ราย

วันที่ 29 กันยายน 2564 จัดทำใบเกียรติบัตรสำหรับเด็กฝึกงานระดับชั้น ปวช.3

วันที่ 6 ตุลาคม 2564 จัดเก็บภาพการประชุมหัวหน้าส่วน ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอสตึก และแก้ไข/อัพเดทข้อมูล จปฐ.

วันที่ 7 ตุลาคม 2564 ลงพื้นที่เอามื้อผูกปิ่นโตโคกหนองนาโมเดลบ้านโคกสิงห์ ม.4 ต.ชุมแสง

วันที่ 8 ตุลาคม 2564 จัดทำเอกสารภาพโครงการส่งเสริมและสนับสนุนศูนย์การส่งเสริมเศรษฐกิจรากฐาน

วันที่ 12 ตุลาคม 2564 ลงพื้นที่ติดตามงานสตรี เลี้ยงปลาในกระชัง บ้านท่าม่วง ม.1 ต.ท่าม่วง และจัดทำรายการวัสดุพันธุ์พืช

วันที่ 14 ตุลาคม 2564 จัดทำรายการวัสดุพันธุ์พืชจำนวน 8 ราย ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารโคกหนองนา เขียนใบเสร็จสำคัญเงินสำหรับเบิกจ่าย จปฐ. จำนวน 12 ราย

ซึ่งสำหรับวันที่ประจำอยู่สำนักงานไม่ได้ลงพื้นที่ก็จะสนับสนุนการดำเนินงานการเตรียมความพร้อมด้านข้อมูลของหน่วยงาน และงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย งานทั่วไปภายในสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสตึก เช่น ลงทะเบียนรับ-ส่ง หนังสือราชการของทางสำนักงาน จัดเตรียมเอกสารในการประชุมโครงการฯ และงานอื่นๆ ภายในระยะเวลา ที่ผ่านมานั้น ที่ได้เข้ามาทำงานในสำนักพัฒนาชุมชนอำเภอสตึก ดิฉันได้เรียนรู้งานในหลายอย่าง จากพี่ ๆ ในสำนักงาน ที่ค่อยให้คำปรึกษาเรื่องงานเป็นอย่างดี

 

 

Tags: , , , ,

อื่นๆ

เมนู