“จิตอาสา” สู่การพัฒนาชุมชน

นางสาวสาวิตรี สีน้ำเงิน

เนื่องจากปัจจุบันนี้ความเจริญทางด้านวัตถุได้เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ทำให้สังคมเกิดค่านิยมที่ให้ความสำคัญกับอำนาจเงินทองมากกว่าที่จะให้ความสำคัญกับจิตใจและละเลยการปฏิบัติหน้าที่ที่เป็นจิตสาธารณะส่งผลให้สังคมเกิดความเสื่อมโทรม  ทำให้ทางคณะผู้จัดทำมีแนวคิดที่จะพัฒนาและยกระดับจิตใจของบุคคลให้มีความเจริญและเป็นจิตสาธารณะเพิ่มมากขึ้น  ด้วยปัจจัยต่างๆเหล่านี้ที่เกิดขึ้นจึงได้จัดทำโครงการจิตอาสาเพื่อพัฒนาชุมชน โดยจุดเริ่มต้นของโครงการในครั้งนี้  คือ  การทำความสะอาดภายในบริเวณหมู่บ้านและบริเวรวัด  เช่น การทำความสะอาดอุโบสถ ล้างห้องน้ำ เก็บขยะ ปลูกต้นไม้  ซึ่งจะทำให้หมู่บ้านน่าอยู่มากขึ้น

ผู้จ้างงานและคณะอาจารย์จึงได้ร่วมกันจัดกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนา” วันนี้ 16 ต.ค.63 เวลา 7.00 น. ณ วัดบ้านยางน้ำใส ตำบลสตึก อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์  เพื่อร่วมกันทำความสะอาดบริเวณรอบวัดและมอบของบริจาคให้กับวัดบ้านยางน้ำใสเพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบ เรียบร้อย สะอาด สวยงาม และสร้างความประทับใจแก่ประชาชนที่เดินทางมาวัด บ้านยางน้ำใส โดยการทำความสะอาดปรับปรุงภูมิทัศน์จนทำให้เกิดการแสดงถึงความสามัคคี ความร่วมมือร่วมใจ ในการพัฒนาสภาพแวดล้อมและความเป็นอยู่ของชุมชน 

พวกเราหวังว่าการจัดกิจกรรมขึ้นครั้งนี้จะช่วยส่งเสริมและพัฒนาชุนชนและสร้างความรัก ความสามัคคี ระหว่างประชาชนในพื้นที่

 

อื่นๆ

เมนู