ร่วมด้วยช่วยกันจิตอาสาพัฒนาชุมชนชาวสตึก

สมควร สีชมภู

           ด้วยสถานการณ์โรคระบาดในปัจจุบันของประเทศไทยที่กำลังเผชิญอยู่นี้ ทำให้ทุกคนต้องตื่นตัวและตระหนักถึงการร่วมมือ ร่วมใจกันป้องกันโรคโควิด-19 โดยทุกหน่วยงานรวมทั้งมหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่รับผิดชอบต่อชุมชนได้ให้บุคลากรลงพื้นที่เพื่อทำกิจกรรมจิตอาสาเพื่อพัฒนาชุมชนอย่างต่อเนื่อง สำหรับในเดือนตุลาคมนี้ทางกลุ่มชุมชนชาวสตึกได้ไปร่วมกันทำกิจกรรมการพัฒนาวัด หมู่บ้าน และรณณรงค์แจกจ่ายหน้ากากอนามัย แอลกอฮอล์ รวมทั้งอุปกรณ์พื้นฐานต่างๆที่จำเป็นต่อประชาชนในพื้นที่ชุมชนบ้านยางน้ำใส วัดป่ายางน้ำใส ตำบลสตึก อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์

ในฐานะประชาชนและตัวแทนมหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์คนหนึ่งในเดือนนี้ได้ทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาบวรในโครงการ บ้าน วัด โรงเรียน ร่วมกับชาวบ้าน อสม. ผู้ใหญ่บ้าน ซึ่งคณะฯ ได้ถวายภัตตาหารเช้า และถวายสังฆทานให้แก่ทางวัด นอกจากนี้คณะฯ ได้ร่วมกันทำความสะอาด ปลูกต้นไม้ด้วย ในการดำเนินกิจกรรมอยู่ภายใต้มาตรการการป้องกันโรคระบาดโควิด 19 ทีม อสม. ได้มีการคัดกรองวัดอุณหภูมิก่อนเข้าร่วมกิจกรรมภายในวัดอย่างเป็นขั้นตอน

เดือนตุลาคม 2564 นี้มีประเพณีที่สำคัญของชาวพุทธได้แก่ วันออกพรรษา งานบุญกฐิน ที่ชุมชนชาวสตึกกำลังร่วมด้วยช่วยกันตระเตรียมสิ่งต่างๆ เพื่อจัดงาน วัดป่ายางน้ำใสจึงเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนในชุมชนในการทำกิจกรรมทำความดี แสดงความกตัญญู กตเวทีต่อบุพการี และผู้มีพระคุณ จากการศึกษาประวัติและคำบอกเล่าของชาวบ้าน ภูมิหลัง/ประวัติที่สำคัญของวัดป่ายางน้ำใสที่ชาวบ้านเล่าให้ฟังว่าชุมชนชาวสตึกมีความภูมิใจในความสงบ ร่มรื่น และความสวยงามของสภาพแวดล้อมของวัดเป็นอย่างมาก วัดป่ายางน้ำใสได้มีการก่อสร้างอุโบสถจนแล้วเสร็จได้โดยอาศัยแรงศรัทธาและการช่วยเหลือจากผู้ใหญ่บ้าน ญาติโยมและชาวบ้านยางน้ำใส รวมทั้งข้าราชการ พ่อค้า ประชาชนในอำเภอสตึกและจังหวัดใกล้เคียง ทำให้ชุมชนมีอุโบสถที่ดีหลังนี้เพื่อการทำกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาร่วมกัน โดยอุโบสถที่สร้างหลังนี้มีรูปแบบตามแบบไทยประยุกต์ โดยตัวอาคารก่ออิฐถือปูน เพดานกรุด้วยไม้มะค่าและไม้พะยูง ต้นเสาหุ้มด้วยไม้พะยูง พื้นปูด้วยหินแกรนิต พื้นยกระดับด้วยไม้ประดู ใบเสมาเป็นหินทราย มีความสวยงาม และเป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่น ณ ที่แห่งนี้ยังได้รับการยอมรับจากกระทรวงวัฒนธรรมว่าเป็นชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

นอกจากนี้หมู่บ้านยางน้ำใส มีกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่ทำปลาส้มที่อร่อยและเลื่องชื่ออย่างมาก โดยมีผู้นำชุมชน ผู้ใหญ่บ้านเป็นหัวหน้า พาคณะฯ ชาวบ้านสร้างอาชีพและต่อยอดสร้างรายได้ให้แก่ครัวเรือนได้เป็นอย่างดี ในครั้งนี้ชาวบ้านได้นำผลิตภัณฑ์ชุมชนปลาส้มมาให้กับคณะฯ ด้วย จากการทำกิจกรรมจิตอาสาในครั้งนี้ ข้าพเจ้าได้สัมผัสถึงความรักและความอบอุ่นจากลุง ป้า น้า อา คุณตา คุณยาย ผู้ใหญ่บ้าน ทีม อสม. ที่มีต่อลูกหลานที่ไปทำกิจกรรมฯ รวมทั้งได้เรียนรู้วัฒนธรรม ประเพณีพื้นบ้านที่มีการทะนุ บำรุง รักษา และอนุรักษ์ ให้คงอยู่กับชุมชนชาวสตึกต่อไปอย่างยั่งยืน

 

อื่นๆ

เมนู