จิตอาสาทำร่วมกัน มาพัฒนาชุมชนด้วยกันนะ

นางสาวสุกัญญา  เชิงหอม

จิตอาสา เป็นการตระหนักรู้ว่าทำอะไร ที่ไหน เพื่ออะไร จิตที่ไม่นิ่งดูดายที่จะเข้าไปช่วยเหลือ ด้วยการเสียสละสิ่งของ ทรัพย์สิน แรงกาย แรงใจ หรือสมองเข้าไปช่วย ด้วยจิตที่เป็นสุขนั้นได้ ช่วยเหลือคนอื่น ไม่ใช่แค่ทำประโยชน์เพื่อผู้อื่นอย่างเดียว แต่เพื่อจิตของเราด้วย

เนื่องจากสถานการณ์โรคโควิด-19 ปัจจุบันนั้น ยังไม่ลดลง และส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวันของเราอย่างมาก ทางโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) ของตำบลสตึก อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ ในเดือนตุลาคมทางผู้จ้างงานได้ร่วมกันทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาบวร ในโครงการ บ้าน วัด โรงเรียน ตำบลสตึก อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ โดยจัดกิจกรรมตามมาตรการเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เมื่อวันเสาร์ที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2564 ที่วัดป่าบ้านยางน้ำใส ตำบลสตึก อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์  ได้มีการทำบุญตักบาตรเช้าร่วมกับชาวบ้านในชุมชน และถวายสิ่งของให้กับวัด ได้แก่ ไม้กวาด ที่ตักขยะ ไม้ถูพื้น เก้าอี้ กะละมัง ถังน้ำพลาสติก แปลงขัดห้องน้ำ ฯลฯ และได้มีการล้างจาน ทำความสะอาดภายในวัด เพื่อช่วยกันดูแลรักษาสถานที่ทางศาสนา อีกทั้งยังปลูกต้นไม้เพื่อช่วยลดภาวะโลกร้อน และทำให้เกิดความร่มรื่น สงบ เพื่อเข้ามาสักการะด้วยจิตใจที่สงบ

ทั้งนี้ทางผู้จ้างงานได้ทำกิจกรรมร่วมกันกับชาวบ้านโดยประสานงานกับผู้ใหญ่บ้านที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี  และมาร่วมกันพัฒนาพื้นที่สาธารณะของชุมชนด้วยกัน อีกทั้งการสร้างประโยชน์ให้แก่ส่วนรวมเป็นเรื่องที่ดี มีจิตอาสา มีความสามัคคีกัน มีน้ำใจ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ มีจิตสำนึกต่อส่วนรวม แล้วจะทำให้ชุมชนพัฒนาสืบต่อไป

 

SC08 กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาบวรในโครงการบ้านวัดโรงเรียน ต.สตึก อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ – YouTube

 

 

อื่นๆ

เมนู