จิตอาสา หรือ จิตสาธารณะ หมายถึง จิตสำนึกเพื่อส่วนรวม ความร่วมมือร่วมใจที่จะทำประโยชน์แก่สังคม ทำด้วยความสมัครใจ ไม่หวังผลตอบแทน ไม่แบ่งแยกเพศ ยศ ตำแหน่งใดๆ และมีความสุขที่ได้ช่วยเหลือผู้อื่น

วัด เป็นสถานที่ทางศาสนา ที่คนในชุมชนมากราบไหว้ และเป็นศูนย์รวมทางจิตใจของชาวบ้าน และชุมชน วัดถือว่าเป็นศูนย์กลางของชุมชน เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ทางพระพุทธศาสนา เป็นแหล่งที่ทำให้คนในชุมชนมีสิ่งขัดเกลา และมีความสามัคคีกันมากขึ้น

วันที่ 16 ตุลาคม 2564 ที่ผ่านมา ผู้จ้างงานได้ลงพื้นที่ปฏิบัติกิจกรรมจิตอาสาที่วัดป่ายางน้ำใส บ้านยางน้ำใส ตำบลสตึก อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ โดยกิจกรรมที่ทำในช่วงเช้า ได้มีการถวายภัตตาหารเช้า ถวายสังฆทาน และของใช้ที่จำเป็นต่างๆให้แก่วัด รวมถึงปลูกต้นไม้เพื่อให้เกิดความร่มรื่นในวัด และได้มีการทำความสะอาดสิ่งของต่างๆรวมถึงทำความสะอาดบริเวณวัดร่วมกับชุมชนเพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างวัด ชุมชน และประชาชนในพื้นที่บ้านยางน้ำใสด้วย

ไม่มีคำอธิบาย       ไม่มีคำอธิบาย

อื่นๆ

เมนู