สร้างมูลค่าจากเศษผ้าเหลือใช้

                    กระผมนายณพัฐรชานน วงศ์สุรินทร์ ผู้ปฏิบัติงาน ตำแหน่งงาน ประชาชน ผู้จ้างงานในโครงการ U2T ยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ กลุ่มของ SC08 – ตำบลสตึก อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์

รายละเอียดการปฏิบัติหน้าที่ดำเนินงาน ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2564

                    เมื่อวันศุกร์ ที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ทางผู้จ้างงานโครงการ U2T ยกระดับเศรษฐกิจและสังคมแบบบูรณาการ ได้ร่วมกับชาวบ้านหนองเกาะ ชาวบ้านคูขาด จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการทำผลิตภัณฑ์ด้วยผ้าทอมือ เพื่อต่อยอดจากการทำกระเป๋าเย็บมือจากการอบรมรมครั้งก่อน ภายใต้ “โครงการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญา ผ้าทอมือ ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล           เพื่อส่งเสริมการตลาดแบบเชิงรุก สู่เส้นทางการเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (ECO-PRODUCTS) ภายใต้แนวคิดส่งเสริมสุขภาวะสร้างสรรค์และสร้างสุขอย่างยั่งยืน” ภายในโครงการอบรมมีการสอนทำตุ๊กตาหมีห้อยกระเป๋าจากเศษผ้าเหลือใช้ด้วยการเย็บมือและเย็บด้วยเครื่องจักรไฟฟ้า เริ่มจากการวาดภาพเพื่อตัดเศษผ้าตามแพทเทิร์นที่วางไว้ จากนั้นทำการเย็บด้วยการด้นถอยหลังให้สวยงาม และหลังจากที่เย็บส่วนประกอบต่าง ๆ เสร็จแล้วก็จะทำการยัดนุ่นใยสังเคราะห์เข้าไปในส่วนประกอบให้แน่นหนา จากนั้นนำส่วนประกอบทั้งหมดมาเย็บประกอบกันให้เป็นรูปร่างตุ๊กตาหมีห้อยกระเป๋าที่สวยงาม

 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

–  เพื่อฝึกการทำงานเป็นกลุ่ม

–  เพื่อฝึกสมาธิในการทำตุ๊กตาหมีห้อยกระเป๋า

–  เพื่อหารายได้เสริมยามว่าง และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

อื่นๆ

เมนู