เศษผ้าเหลือใช้อย่าทิ้ง!! นำมาสร้างสรรค์ผลงานศิลปะกันเถอะ

          จากการลงพื้นที่สำรวจ มีเศษวัสดุสิ่งทอเหลือทิ้งจากจะนำไปจำหน่ายในราคาถูก หรือบางแห่งก็นำไปทิ้ง ทั้งนี้เศษผ้าจากกระบวนการผลิตสิ่งทอจัดเป็นขยะมูลฝอยทั่วไปในลักษณะขยะแห้งที่สามารถติดไฟได้ และเป็นแหล่งทำให้เกิดมลพิษ และขยะ เหล่านี้มีปริมาณที่นำกลับมาใช้ประโยชน์น้อย ดังนั้นพวกเรา U2T จึงมีแนวคิดในการเพิ่มมูลค่าเศษวัสดุไปใช้ให้เกิดประโยชน์ โดยออกแบบเป็นผลิตภัณฑ์ประดับตกแต่ง เช่น พวกกุญแจตุ๊กตาหมีจากเศษผ้า และอีกมากมายหลายอย่าง ซึ่งนอกจากจะเพิ่มมูลค่าให้เศษวัสดุแล้วยังเป็นการลดปริมาณขยะ และช่วยให้ผู้ประกอบการมีรายได้เพิ่มอีกด้วย ในแต่ละปีมีเศษขยะจำพวกเศษผ้าเหลือทิ้งจากการผลิตในอุตสาหกรรม ผู้ประกอบการตัดเย็บ หรือวิสาหกิจชุมชนต่างๆ จำนวนมาก ซึ่งเศษผ้าเหลือทิ้งนานวันก็จะเสื่อมสภาพไม่เกิดประโยชน์และคุณค่า กลายเป็นขยะและเกิดปัญหาโลกร้อน ด้วยเหตุนี้จึงทำให้ เกิดแนวคิดนำเศษผ้าเหลือทิ้งจากการตัดเย็บ มาเพิ่มมูลค่าด้วยการสร้างสรรค์เป็นผลิตภัณฑ์ประดับตกแต่งบ้าน และของที่ระลึก เพื่อเป็นการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด รวมถึงเพิ่มทางเลือกให้ผู้บริโภคเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ตกแต่งประดับบ้านที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

          จากการพูดคุยกับผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนแปรรูป และตัดเย็บเสื้อผ้าต่างๆ หลายชุมชนมีความเห็นสอดคล้องที่มีความสนใจนำเศษผ้าเหลือทิ้งจากการตัดเย็บ มาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม จึงนำมาประยุกต์พัฒนารูปแบบเป็นผลิตภัณฑ์ประดับตกแต่งและของที่ระลึก เนื่องจากผ้าไหมเป็นสินค้าที่มีราคาสูง เป็นมรดกทางวัฒนธรรมอันล้ำค่า และเป็นเอกลักษณ์ของไทยที่มีการถ่ายทอดจากบรรพชนสู่สังคมยุคปัจจุบัน เมื่อนำมาประยุกต์ออกแบบเป็นผลิตภัณฑ์สินค้าตกแต่ง หรือของที่ระลึก นอกจากจะเกิดความสวยงามหรูหราแล้ว ยังเป็นการเพิ่มมูลค่าให้เศษผ้าเหลือทิ้งสูงขึ้นตามไปด้วย

        นับเป็นการพัฒนาชุมชนให้เกิดกระบวนการสร้างองค์ความรู้และต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยการผสมผสานความเป็นศิลปะสื่อผสม รวมถึงช่วยรักษาสภาวะแวดล้อมด้วยการนำเอาเศษวัสดุเหลือทิ้งจากการตัดเย็บมาสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ประโยชน์ต่อผู้บริโภค ผสมผสานกับความเป็นเอกลักษณ์ไทย ใช้ความสัมพันธ์ทางศิลปะเพื่อเน้นสร้างจุดสนใจ จังหวะ สี ลวดลาย ที่ช่วยให้เกิดความรู้สึกที่แตกต่าง การแทรกสีที่ตัดกันของผ้าเพื่อให้เกิดการตัดกันของสี ภาพจะดูไม่น่าเบื่อ สร้างจุดเด่นโดยคำนึงถึงภาพรวมความสวยงามและเหมาะสม

                สิ่งที่เศษผ้าเหล่านี้ถูกมองข้ามก็คือ คุณค่าหรือคุณสมบัติในตัวของเศษผ้า หลายคนมองว่าเศษผ้าเหล่านี้คือขยะ ไม่สามารถทำประโยชน์อะไรได้อีก แต่แท้ที่จริงหากเราลองใช้เวลาในการศึกษา ทดลอง และใช้กระบวนการสร้างสรรค์เข้ามาทำให้เศษผ้าเหล่านี้เป็นได้มากกว่าขยะ เราก็จะได้ผลิตภัณฑ์ใหม่ที่สามารถสร้างประโยชน์และมูลค่าให้กับอุตสาหกรรมสิ่งทอได้อย่างมหาศาล

Tags:

อื่นๆ

เมนู