1. หน้าแรก
  2. คณะวิทยาศาสตร์
  3. SC08 - ตำบลสตึก อำเภอสตึก
  4. SC08 รายละเอียดการปฏิบัติงานของนักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564

SC08 รายละเอียดการปฏิบัติงานของนักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564

รายละเอียดการปฏิบัติงานของนักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล สำนักงานพัฒนาชุมชน

อำเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564

         สวัสดีค่ะ ดิฉันนางสาวสริดา เกษนอก ผู้จ้างโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ตำแหน่ง กพร. ในกลุ่มของ SC08 – ตำบลสตึก อำเภอสตึก ได้รับเลือกให้ปฏิบัติหน้าที่กับสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสตึกค่ะ ซึ่งสำหรับสำนักงานพัฒนาชุมชน ตำแหน่งของดิฉันคือ  นักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล หรือ นพร. ค่ะ

วันที่ 15 ตุลาคม 2564 จัดเตรียมเอกสารสรุปข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน

วันที่ 20 ตุลาคม 2564 ออกใบเสร็จรายการวัสดุเอามื้อโคกหนองนาโมเดล

วันที่ 21 – 1 ตุลาคม -พฤศจิกายน 2564 นำเข้าข้อมูลทะเบียนคณะกรรมการพัฒนาสตรีหมู่บ้าน(กพสม)

วันที่ 25 ตุลาคม 2564 ลงพื้นที่โคกหนองนาบ้านโนนสมบูรณ์ ม.11 ต.ชุมแสง ขับเคลื่อนโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”

วันที่ 26 ตุลาคม 2564 จัดทำเอกสารภาพวัสดุโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์ “โคก หนอง นา โมเดล” กิจกรรม :กระตุ้นการบริโภคครัวเรือนและเอกชน (HLM) ระดับครัวเรือน และจัดทำเอกสรภาพวัสดุเบิกจ่ายงบประมาณโครงการตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ปีงบประมาณ 2564 ไตรมาสที่ 3 – 4

วันที่ 27 ตุลาคม 2564 ออกใบส่งของรายการวัสดุพันธุ์พืชโคกหนองนา

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 จัดทำเอกสารภาพวัสดุโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์ “โคก หนอง นา โมเดล” กิจกรรม :กระตุ้นการบริโภคครัวเรือนและเอกชน (HLM) ระดับครัวเรือน ต.สะแก

วันที่ 3 – 4 พฤศจิกายน 2564 ออกใบเสร็จค่าวัสดุโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่โคกหนองนาโมเดล ระดับครัวเรือน

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 จัดทำเอกสารโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลัก ทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนองนา โมเดล” แปลง นายสัญญา กำยานหอม บ้านตะโก หมู่ที่ 13 ตำบลชุมแสง อำเภอสตึก

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 แก้ไขเอกสารโคกหนองนาโมเดล

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 ลงพื้นที่เอามื้อสวนบุญ ชุมชนหนองทัพค่าย โคกหนองนาโมเดล ม.6 ต.ทุ่งวัง ผลความก้าวหน้าการดำเนินกิจกรรมการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล” ของหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง และถ่ายภาพโปรโมทผ้าไทยใส่ให้สนุก

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 จัดทำเอกสารภาพวัสดุโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์ “โคก หนอง นา โมเดล”กิจกรรม : กระตุ้นการบริโภคครัวเรือนและเอกชน (HLM) ระดับครัวเรือน ต.เมืองแก

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 จัดทำเอกสารภาพกิจกรรมการมอบวัสดุสนับสนุนการดำเนินงานหมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2564 บ้านโนนมะงา ม.2 ต.สะแก อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ และจัดทำโปสเตอร์โปรโมท ผ้าไทยใส่ให้สนุก

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 จัดทำเอกสารภาพมอบทุนการศึกษาให้เด็กยากจน กิจกรรมมอบอุปกรณ์ของใช้ให้กับเด็กยากจนและด้อยโอกาสในจังหวัดบุรีรัมย์ เด็กหญิงจันทร์นภา วรรณโสภา บ้านโคกอาโตด ม. 11 ต.ทุ่งวัง อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ งบประมาณ 1,000 บาท

ซึ่งสำหรับวันที่ประจำอยู่สำนักงานไม่ได้ลงพื้นที่ก็จะสนับสนุนการดำเนินงานการเตรียมความพร้อมด้านข้อมูลของหน่วยงาน และงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย งานทั่วไปภายในสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสตึก เช่น ลงทะเบียนรับ-ส่ง หนังสือราชการของทางสำนักงาน จัดเตรียมเอกสารในการประชุมโครงการฯ และงานอื่นๆ ภายในระยะเวลา ที่ผ่านมานั้น ที่ได้เข้ามาทำงานในสำนักพัฒนาชุมชนอำเภอสตึก ดิฉันได้เรียนรู้งานในหลายอย่าง จากพี่ ๆ ในสำนักงาน ที่ค่อยให้คำปรึกษาเรื่องงานเป็นอย่างดี

 

Tags: , , , ,

อื่นๆ

เมนู