ตุ๊กตาหมีแนวทางสร้างมูลค่าเพิ่มจากเศษผ้า

สมควร สีชมภู

           ภายหลังจากที่ประชาชนเผชิญกับสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 ในประเทศไทยเป็นเวลามากกว่า 1ปีแล้วนั้น ทำให้การดำเนินชีวิตหลายประการต้องมีการปรับเปลี่ยนเพื่อความอยู่รอดและปลอดภัย การพัฒนาเศรษฐกิจ การสร้างอาชีพให้ประชาชนเพื่อให้มีรายได้เลี้ยงตนเองและครอบครัวเป็นประเด็นสำคัญอย่างยิ่ง มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่รับผิดชอบต่อชุมชนได้ให้บุคลากรลงพื้นที่เพื่อทำกิจกรรมพัฒนาชุมชนอย่างต่อเนื่อง สำหรับในเดือนพฤศจิกายนนี้ทางกลุ่มชุมชนชาวสตึกได้ไปร่วมกันทำกิจกรรมการประดิษฐ์ตุ๊กตาหมีจากเศษผ้า โดยได้รับเกียรติจากคณาจารย์สาขาวิชาสิ่งทอ มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ เป็นวิทยากรบรรยายและนำพาปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ มากมาย รวมทั้งคณาจารย์ได้เตรียมอุปกรณ์พื้นฐานต่างๆที่จำเป็นต่อประชาชนที่เข้ารับการอบรมฯ ในครั้งนี้ด้วย ซึ่งผู้เข้าร่วมการอบรมฯ ประกอบด้วยชาวบ้านจากชุมชนเทศบาลตำบลศรีสตึก อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์

กิจกรรมการทำพวงกุญแจตุ๊กตาหมีจากเศษผ้านี้ เป็นกิจกรรมที่ง่าย สะดวก และผู้เข้าอบรมฯ สามารถนำไปประยุกต์ ต่อยอดในการทำอาชีพ โดยมีอุปกรณ์และสิ่งของที่ต้องเตรียมได้แก่ เข็ม ด้าย แผ่นผ้าหรือเศษผ้า แบบรูปต้นแบบ (ตุ๊กตาหมี) ใยสังเคราะห์ พวงกุญแจ กรรไกร มีดตัดด้าย เป็นต้น วิธีการเย็บนั้นสามารถใช้การเย็บมือหรือเครื่องเย็บผ้าได้ตามความถนัดของผู้เข้าอบรมฯ

กลุ่มเป้าหมายที่เข้ารับการอบรมฯ เป็นกลุ่มทอผ้าจากหมู่บ้าน ซึ่งมีความสนใจในการทอผ้า การเย็บกระเป๋า และการประดิษฐ์ตุ๊กตาจากเศษผ้า จากการเข้าร่วมกิจกรรมฯ ครั้งนี้ ประชาชนได้แสดงความขอบคุณทางมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์และขอบคุณคณาจารย์ที่มีกิจกรรมที่ดีให้แก่ชาวบ้านตลอดมา และได้สะท้อนความคิดเห็นจากการทำงานฝีมือด้วยตนเองว่าการทำตุ๊กตาจากผ้าเป็นกิจกรรมที่ทำได้ไม่ยาก อุปกรณ์หาได้ง่าย ทำให้ผู้ปฏิบัติมีสมาธิจดจ่อในการทำงานอย่างดี สิ่งสำคัญผลผลิตที่ได้มีความสวยงาม น่ารัก หลายท่านก็จะนำไปทำต่อที่บ้าน และประยุกต์ใช้งานในโอกาสต่อไปได้เป็นอย่างดี

อื่นๆ

เมนู