ใช้ปุ๋ยหมักดี ชีวีสดใจ ยั่งยืน

                       กระผมนายณพัฐรชานน วงศ์สุรินทร์ ผู้ปฏิบัติงาน ตำแหน่งงาน ประชาชน ผู้จ้างงานในโครงการ U2T ยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ กลุ่มของ SC08 – ตำบลสตึก อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์

รายละเอียดการปฏิบัติหน้าที่ดำเนินงาน ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. 2564

                       เมื่อวันอังคาร ที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ณ โรงเรียนทศพรวิทยา ตำบลนิคม อำเภอสตึก         จังหวัดบุรีรัมย์ ทางผู้จ้างงานโครงการ U2T ยกระดับเศรษฐกิจและสังคมแบบบูรณาการ ได้ร่วมกับชาวบ้าน บ้านคูขาด และนักเรียนโรงเรียนทศพรวิทยา จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการทำ “ ปุ๋ยหมักจุลินทรีย์ ’’ เพื่อทำปุ๋ยไว้ใช้เองโดยที่ไม่พึ่งพาสารเคมี ทำให้เรามั่นใจได้ว่าปุ๋ยที่เราใส่บำรุงพืชผักที่เราปลูกจะปลอดภัยแน่นอน ซึ่งการทำปุ๋ยนี้นอกจากจะได้ปุ๋ยอินทรีย์ที่ปลอดภัยแล้วเรายังสามารถนำมาใช้เป็นกิจกรรมยามว่างร่วมกันภายในครอบครัว หรือในชุมชนได้อีกด้วย การทำปุ๋ยโดยมีหลักการคือ เลี้ยงดิน ให้ดินเลี้ยงพืช และให้พืชเลี้ยงเรา เป็นหนึ่งในทางเลือกที่ทุกคนและทุกบ้านทำได้โดยไม่ต้องรอรถขยะมาจัดเก็บก็คือ การนำเศษอาหารไปทำปุ๋ยหมัก โดยอาศัยการย่อยสลายจากจุลินทรีย์ นอกจากช่วยลดค่าใช้จ่ายในการจ้างเก็บขยะมูลฝอยแล้ว ยังไม่เป็นภาระต่อสังคม ไม่ต้องเสียเวลาในการขุดหลุมฝัง แถมยังได้ปุ๋ยอินทรีย์ไว้ใส่ต้นไม้ในบ้าน

 

 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

  1. เป็นแหล่งธาตุอาหารหลักที่มีความเพียงพอต่อความต้องการของพืชในการเจริญเติบโตและให้ผลผลิต
  2. เป็นแหล่งธาตุอาหารรองและจุลธาตุแก่พืช
  3. มีจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ต่อดินและพืช
  4. การปลดปล่อยธาตุอาหารให้แก่พืชแบบช้าๆ ทำให้ลดการสูญเสียธาตุอาหาร
  5. เป็นทางเลือกให้กับเกษตรกรในการทดแทนปุ๋ยเคมี
  6. เกษตรกรสามารถจะผลิตใช้เองได้ง่าย                                                               

อื่นๆ

เมนู