ปุ๋ยอินทรีย์ เป็นเครื่องมือสำคัญในการปรับปรุงดินที่เสื่อมโทรมจากการใช้ปุ๋ยเคมีมาอย่างยาวนาน ซึ่งในปัจจุบันหน่วยงานภาครัฐได้ทำการพัฒนารการผลิตปุ๋ยอินทรีย์หรือปุ๋ยหมักให้มีความสะดวกและมีคุณภาพเพียงพอที่จะช่วยเกษตรลดการใช้ปุ๋ยเคมีและมีต้นทุนการผลิตที่ต่ำ เพื่อให้เกษตรกรสามารถผลิตได้ด้วยตัวเอง

ผู้จ้างงานตำบลสตึกได้ลงพื้นที่อบรมให้ความรู้เรื่องการทำปุ๋ยอินทรีย์ที่โรงเรียนทศพรวิทยาเพื่ออบรมการใช้วัสดุเหลือใช้ในครัวเรือนนำมาเป็นปุ๋ยหมักเพื่อใช้ในการเกษตร โดยมีประชาชนและนักเรียนของโรงเรียนทศพรวิทยาไดเข้าร่วมในการอบรมครั้งนี้

ข้อดีของการใช้ปุ๋ยอินทรีย์

-ช่วยปรับปรุงดินให้ดีขึ้น โดยการปรับโครงสร้างทางกายภาพของดิน เช่น ความพรุน ความร่วนซุย

-เพิ่มความสารถในการอุ้มน้ำ -ช่วยปรับสภาพความเป็นกรดด่างของดิน

-ช่วยกับเก็บสารอาหารให้อยู่ในดินได้นาน และค่อยๆปลดปล่อยให้กับพืช

-ช่วยเพิ่มกิจกรรมของจุลินทรีย์ดิน โดยเฉพาะพวกที่เป็นประโยชน์ต่อการบำรุงดิน

-เพิ่มการหมุนเวียนของอากาศภายในดินช่วยรากหายใจสะดวก ช่วยเพิ่มธาตุอาหารรองและธาตุอาหารเสริมในดิน

จะเห็นได้ว่าข้อดีที่โดดเด่นของปุ๋ยอินทรีย์คือช่วยปรับปรุงพัฒนาโครงสร้างดินให้มีความเหมาะสมต่อการเพราะปลูกแต่การเพราะปลูกเพื่อให้ได้ผลผลิตทั้งปริมาณและคุณภาพนั้น พืชต้องอาศัยสารอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อการเจริญเติบโตเช่นกันซึ่งในปุ๋ยอินทรีย์จะมีสารอาหารที่พืชต้องการใช้ในปริมาณมากอยู่น้อยซึ่งเป็นจุดด้อยของปุ๋ยอินทรีย์ เรามาดูข้อเสียของปุ๋ยอินทรีย์ว่ามีอะไรบ้างกัน เพื่อจะได้เป็นประโยชน์ต่อการนำไปใช้

ข้อเสียของปุ๋ยอินทรีย์

-มีปริมาณธาตุอาหารหลักน้อย ซึ่งเป็นธาตุอาหารที่พืชต้องการในปริมาณมาก

-ต้องใช้เวลานานในการปลดปล่อยสารอาหารให้อยู่ในรูปที่เป็นประโยชน์แก่พืช

-ราคาแพงกว่าปุ๋ยเคมีเมื่อมองในแง่ปริมาณสารอาหารเมื่อเทียบในน้ำหนักที่เท่ากัน

-หายากเมื่อต้องการใช้ในปริมาณมาก

-การใช้ปุ่ยอินทรีย์ที่ไม่ได้คุณภาพอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อพืชได้ เช่น การใช้ปุ๋ยคอกที่ไม่ผ่านการย่อยสลายไม่ผ่านการฆ่าเชื้อด้วยความร้อนอาจมีโรคและแมลงศัตรูพืชติดมาด้วย อาจทำให้เกิดการแพร่ระบาดได้ในภายหลัง

จะเห็นได้ว่า ปุ๋ยอินทรีย์ มีทั้งข้อดีและข้อเสียเมื่อเรารู้ข้อดีและข้อด้อยของปุ๋ยอินทรีย์แล้วเราต้องนำมาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมเพื่อเสริมประสิทธิภาพให้กับดินและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการผลิตทางการเกษตรของเรา เมื่อพิจรณาข้อดีและข้อเสียของปุ๋ยอินทรีย์ดังกล่าวจะเห็นว่าทางออกของการใช้ปุ๋ยในการเพราะปลูกเชิงการค้าที่เน้นปริมาณและคุณภาพ ควรใช้ปุ๋ยอินทรีย์ร่วมกับปุ๋ยเคมีน่าจะเป็นทางออกที่ดีที่สุด ชาวบ้านตำบลสตึกส่วนใหญ่ทำการเกษตร ทำให้การอบรมให้ความรู้ในครั้งนี้เป็นประโยชน์แก่ชาวบ้านในพื้นที่อย่างมาก สามารถนำไปประยุกต์ใช้ และทำปุ๋ยอินทรีย์ใช้เองเพื่อลดต้นทุนในการผลิตได้อีกด้วย

อื่นๆ

เมนู