1. หน้าแรก
  2. คณะวิทยาศาสตร์
  3. SC08 - ตำบลสตึก อำเภอสตึก
  4. SC08 รายละเอียดการปฏิบัติงานของนักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือนธันวาคม 2564

SC08 รายละเอียดการปฏิบัติงานของนักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือนธันวาคม 2564

รายละเอียดการปฏิบัติงานของนักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล สำนักงานพัฒนาชุมชน

อำเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือนธันวาคม 2564

        สวัสดีค่ะ ดิฉันนางสาวสริดา เกษนอก ผู้จ้างโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ตำแหน่ง กพร. ในกลุ่มของ SC08 – ตำบลสตึก อำเภอสตึก ได้รับเลือกให้ปฏิบัติหน้าที่กับสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสตึกค่ะ ซึ่งสำหรับสำนักงานพัฒนาชุมชน ตำแหน่งของดิฉันคือ  นักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล หรือ นพร. ค่ะ

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 แก้ไขเอกสารส่งเบิกจ่ายโคกหนองนา

วันที่ 17 – 23 พฤศจิกายน 2564 ลงพื้นที่เพื่อสำรวจการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่โคกหนองนาโมเดล ต.กระสัง และบ้านร่อนทอง ม.1 บ้านเสม็ด ม.5 บ้านหนองน้ำขุ่น ม.9 บ้านหนองแม่มด ม.10 ต.ร่อนทอง อ.สตึก

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 จัดทำโปสเตอร์ผ้าไทยใส่ให้สนุก

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 เก็บภาพการประชุมโครงการฝ่าวิกฤตเศรษฐกิจฯ (แหล่งน้ำ) ณ ห้องประชุมมูลสีคราม ที่ว่าการอำเภอสตึก

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 เข้าร่วมการประชุมโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน กข.คจ. และเก็บภาพการประชุม ณ ห้องประชุมมูลสีคราม ที่ว่าการอำเภอสตึก

วันที่ 1 – 3 ธันวาคม 2564 จัดเตรียมเอกสารแบบตรวจสอบข้อมูลครัวเรือนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพีียง และเก็บภาพการประชุมกบอ. ณ ห้องประชุมมูลสีคราม

วันที่ 7 – 8 ธันวาคม 2564จัดเก็บข้อมูลแบบตรวจสอบข้อมูลครัวเรือนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงลงในโปรแกรม excel

ซึ่งสำหรับวันที่ประจำอยู่สำนักงานไม่ได้ลงพื้นที่ก็จะสนับสนุนการดำเนินงานการเตรียมความพร้อมด้านข้อมูลของหน่วยงาน และงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย งานทั่วไปภายในสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสตึก เช่น ลงทะเบียนรับ-ส่ง หนังสือราชการของทางสำนักงาน จัดเตรียมเอกสารในการประชุมโครงการฯ และงานอื่นๆ ภายในระยะเวลา ที่ผ่านมานั้น ที่ได้เข้ามาทำงานในสำนักพัฒนาชุมชนอำเภอสตึก ดิฉันได้เรียนรู้งานในหลายอย่าง จากพี่ ๆ ในสำนักงาน ที่ค่อยให้คำปรึกษาเรื่องงานเป็นอย่างดี

 

Tags: , , ,

อื่นๆ

เมนู