การทำปุ๋ยอินทรีย์ช่วยลดขยะและทำให้ชีวิตปลอดสารเคมี

สมควร สีชมภู

          ปุ๋ยอินทรีย์เป็นปุ๋ยที่ทำจากวัสดุอินทรีย์ มีธาตุอาหารที่เป็นประโยชน์สำหรับการเจริญเติบโตของพืช โดยผลิตจากวัสดุอินทรีย์ มูลวัว มูลไก่ ซากต้นไม้ ใบไม้ และแร่ธาตุต่าง ๆ นำมาบด เติมจุลินทรีย์ บ่มหมัก กลับกอง จนย่อยสลายกลายเป็นปุ๋ย ข้อเด่นของปุ๋ยอินทรีย์ที่เหนือกว่าปุ๋ยเคมี คือ ปุ๋ยอินทรีย์มีอินทรีย์วัตถุ มีธาตุอาหารรอง และจุลธาตุที่จำเป็นต่อจุลินทรีย์ดินและพืช ที่ปุ๋ยเคมีไม่มี นอกจากนี้ การใช้ปุ๋ยอินทรีย์ยังทำให้ดินมีสภาพเป็นกลาง ในขณะที่การใช้ปุ๋ยเคมีอย่างยาวนานจะทำให้ดินมีสภาพเป็นกรดซึ่งมีผลทำให้มีการละลายแร่ธาตุที่ไม่พึงประสงค์ออกมาให้แก่รากพืช เช่น อะลูมิเนียม ทำให้พืชมีลักษณะแคระแกร็นและเป็นโรคง่าย ปุ๋ยอินทรีย์ยังเพิ่มจำนวนจุลอินทรีย์ที่เป็นประโยชน์ และสิ่งมีชีวิตตามธรรมชาติ ทำให้ดินมีโครงสร้างโปร่ง ร่วนซุย อ่อนนุ่มอุ้มน้ำ ช่วยกระตุ้นการให้ธาตุอาหารของพืชละลายน้ำได้ง่าย ไม่เป็นอันตรายต่อดินแม้จะใช้ในปริมาณมาก และติดต่อกันเป็นเวลานาน และช่วยปรับสภาพแวดล้อมได้อย่างดี

จากประโยชน์มากมายของปุ๋ยอินทรีย์ กิจกรรมอบรมในครั้งนี้เมื่อวันที่ 30 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2564 ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์นำโดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการ และวิทยากร ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุธีรา สุนทรารักษ์ ได้นำคณะฯ ไปอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนในพื้นที่เทศบาลศรีสตึก เรื่องการทำปุ๋ยอินทรีย์ โดยจัดที่โรงเรียนทศพรวิทยา อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ ในการอบรมท่านวิทยากรได้ให้ผู้เข้าอบรมได้ปฏิบัติการทำปุ๋ยด้วยตนเองใน 3 รูปแบบ ดังนี้ การทำปุ๋ยหมักจากใบไม้แห้ง การทำจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง และการทำจุลินทรีย์จาวปลวก

ผู้เข้าอบรมในครั้งนี้ประกอบด้วย เกษตรกรที่ประกอบอาชีพเลี้ยงสัตว์และปลูกพืช และนักเรียนของโรงเรียนทศพรวิทยา การทำปุ๋ยอินทรีย์ที่ปลอดภัย และปลอดสารเคมี ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้มาใช้เป็นกิจกรรมยามว่างร่วมกับครอบครัวหรือชุมชน หรือต่อยอดเป็นอาชีพในการสร้างรายได้ให้แก่ตนเอง ครอบครัว และชุมชนได้ต่อไป

 

อื่นๆ

เมนู